Met de omschakeling naar een circulaire economie en grote investeringen in de energietransitie streeft Port of Antwerp-Bruges naar klimaatneutraliteit in 2050. Als grote import- en exporthub met heel wat chemische industrie hebben we als haven verschillende troeven in handen om de impact op het klimaat te beperken.

Vandaag zijn bijna alle activiteiten in de industrie of scheepvaart gebaseerd op fossiele energie en grondstoffen. Helaas zijn die fossiele brandstoffen en de bijhorende CO2-uitstoot de oorzaak van het klimaatprobleem.

 

Juist doordat Port of Antwerp-Bruges een uitgebreid ecosysteem heeft van industriële en logistieke bedrijven en de juiste know-how over chemische processen, logistiek, operaties en infrastructuur is het de ideale hub voor alternatieve energiestromen. Door volop in te zetten op efficiëntie en circulariteit en over te schakelen op hernieuwbare bronnen en grondstoffen zetten we de stap naar een klimaatneutrale economie.

Groene energiehub

We evolueren mee in een wereld vol verandering. Met meer dan 1 000 maritieme verbindingen wereldwijd vormt Port of Antwerp-Bruges het hart van de internationale wereldhandel en industrie.

 

Het is onze ambitie om als actieve voortrekker van de duurzame waterstofeconomieEuropese importhub van groene waterstof te worden.

Groene energiehub
We evolueren mee in een wereld vol verandering. Het is onze ambitie om als actieve voortrekker van de duurzame waterstofeconomie dé Europese importhub van groene waterstof te worden.

Efficiënter gebruik van grondstoffen

Als energieknooppunt is Port of Antwerp-Bruges dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Door de energie- en grondstofbehoefte te verminderen of efficiënter aan te pakken, boeken we al heel wat klimaatwinst. Dit kan bijvoorbeeld door reststromen uit de industrie zoals warmte of CO2 elders als grondstof te gebruiken.

Warmtenet Antwerpen Noord en Ecluse: Hergebruik van restwarmte

Antwerpen is de thuishaven van de grootste chemische cluster in Europa. Daar komt heel wat warmte bij vrij. Port of Antwerp-Bruges wil de verliezen van industriële restwarmte beperken door die elders te gebruiken.

 

We onderzoeken verschillende concepten om industriële restwarmte commercieel te gebruiken en te leveren aan gebouwen in de stad en de haven. Dit doen we in samenwerking met de industrie, de overheid en andere maatschappelijke actoren in het project Warmtenet Antwerpen Noord.

ECLUSE levert restwarmte via een stoomnetwerk aan omliggende havenbedrijven. De warmte van zes verbrandingsinstallaties wordt hergebruikt in industriële processen en dient om gebouwen te verwarmen.

Op termijn gaat er zo 100 000 ton CO2 per jaar minder de lucht in.

NextGen District: hotspot voor circulaire economie

Het NextGen District in Antwerpen is een broedplaats voor innovatieve, duurzame en circulaire chemie. De voormalige Opel site van ongeveer 88 hectare krijgt zo een nieuwe bestemming als dé nieuwe hub voor circulaire economie.

Antwerp@C: hergebruik van CO2

Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en Total verbinden zich in Antwerp@C om Carbon Capture Utilisation & Storage (CCUS) te onderzoeken. Het doel van dit project is om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven op te vangen met CCUS.

Antwerp@C is een project dat in het teken staat van innovatieve CO2-reductie.

Als deze infrastructuur wordt gerealiseerd, komt dat de industriële havengemeenschap ten goede én levert dat een nuttige bijdrage aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen.

Jacques VandermeirenCEO Port Antwerp-Bruges
CEO, Port of Antwerp-Bruges
Het doel van Port of Antwerp-Bruges is klimaat neutraal zijn in 2050. Hoe? Door te kiezen voor de omschakeling naar een circulaire economie en door te investeren in hernieuwbare energie.

Windmolens leveren de lokaal opgewekte energie vaak rechtstreeks aan de bedrijven.

Vandaag staan er al heel wat windturbines in onze haven en leveren ze een belangrijke bijdrage aan groene energie.

 

Zeebrugge

 

  • 50 windturbines
  • 130 MW vermogen
  • 90 000 gezinnen

 

Antwerpen

 

  • 80 windtubrines
  • 200 MW vermogen
  • 140 000 gezinnen

Het zonnespiegelpark bij ADPO in Kallo is een speciale technologie op zonne-energie. De spiegels genereren groene warmte op basis van geconcentreerd zonlicht. Een primeur voor Europa!

Import en productie van waterstof uit hernieuwbare energie

Klimaatopwarming is een globaal probleem en kan je dus niet enkel lokaal aanpakken. Als wereldhaven willen we bijdragen aan een klimaatneutrale Europese economie door in te zetten op de waterstofeconomie. In een waterstofeconomie wordt waterstofgas als energiedrager of als grondstof ingezet tijdens een productieproces.

 

Dat doen we door zelf groene waterstof te produceren, maar evengoed door waterstof te importeren.

Waterstoffabriek HyoffWind

Zeebrugge is de ideale locatie voor een groene waterstoffabriek. Het is de plek waar de energie uit de windturbineparken op zee aan land komt en de thuisbasis van state-of-the-art LNG infrastructuur. Fluxys en Eoly plannen er daarom de bouw van een groene waterstoffabriek: HyoffWind. Die moet in 2025 de eerste groene waterstof produceren.

De Multratug sleepboot verbruikt minder energie dankzij haar specifiek ontwerp en is uitgerust met een roerpropeller.

In Noordwest-Europa is het onmogelijk om alle nodige energie lokaal op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Daarom liggen er erg concrete plannen op tafel om waterstof te importeren, geproduceerd met groene energie uit landen waar er wel voldoende zon is.

 

Het transport van de waterstofmoleculen gebeurt via pijpleiding of per schip naar Port of Antwerp-Bruges. Daarvoor moet het wel eerst gebonden worden met een waterstofdrager zoals ammonia of methanol. In de haven wordt dit terug omgezet naar pure waterstof die kan gebruikt worden als grond- of brandstof. Ook de geïmporteerde waterstofdragers zoals ammonia en methanol kunnen dienen als groene brandstof voor schepen en vliegtuigen, om warmte op te wekken of als grondstof voor de chemie. Dit is voorlopig nog toekomstmuziek, maar het is wel de piste waarop we verder werken.

 

DEMEEngieExmarFluxysPort of Antwerp-Bruges en WaterstofNet brengen als industriële spelers en publieke stakeholders hun expertise samen in de waterstofcoalitie. Samen zetten we onze schouders onder concrete projecten die het produceren, het transporteren en het opslaan van waterstof vorm geven.

Productie duurzame methanol

Port of Antwerp Bruges, Engie, Fluxys, Indaver, INOVYN, Oiltanking en de Vlaamse Milieuholding (VMH) zetten zich in om duurzaam methanol te produceren met het project 'Power to Methanol'. Methanol is een essentiële grondstof gebruikt in de industrie.

 

Tegen 2023 start te bouw van een demofabriek op de site van INOVYN in Antwerpen. De site zal jaarlijks 8 000 ton duurzame methanol produceren door opgevangen CO2 te hergebruiken met duurzaam aangemaakt waterstof.

Tegen 2023 start de bouw van een demofabriek in Antwerpen, die jaarlijks 8 000 ton duurzame methanol zal produceren.

Schonere zee-en binnenvaart

Multifuel port: aanbod aan alternatieve brandstoffen

Ruim 90% van de wereldhandel verloopt via de zee en daarvoor is gigantisch veel brandstof nodig. Op 1 januari 2020 besliste de International Maritime Organisation (IMO) dat het zwavelgehalte in brandstoffen voor de zeevaart wereldwijd de drempel van 0,5% niet mag overschrijden. Daardoor wint de verkoop van schonere stookolie (Ultra Low Sulphur Fuel Oil) steeds meer aan populariteit.

Antwerpen en Zeebrugge liggen in een nog strenger gecontroleerde emission control area. Dat wil zegen dat schepen op conventionele brandstof zoals stookolie moeten varen die maximum 0,1% zwavel bevat. Deze regelgeving zorgt ook voor een duwtje in de rug richting alternatieve brandstoffen zoals LNG.

LNG (Liquified Natural Gas of vloeibaar aardgas)

LNG is de perfecte opstap naar het gebruik van alternatieve koolstofarme brandstoffen. Het veroorzaakt minder uitstoot dan stookolie, is relatief gemakkelijk te krijgen en het is operationeel en financieel haalbaar om schepen uit te rusten met LNG-aandrijving.

 

Zeebrugge is de toegangspoort voor de levering van LNG in Noordwest-Europa. De installatie is bestemd voor het lossen en laden van schepen met LNG. Fluxys slaat er de geleverde LNG tijdelijk op in buffertanks en hervergast het voor transport via pijpleidingenLNG-trucks of opnieuw aan boord van LNG-schepen.

 

In Antwerpen zorgt de LNG Flexfueler voor bunkering.

We willen  een voortrekkersrol opnemen om schepen meer en meer op milieuvriendelijkere energie te laten varen. Bunkeren van LNG is vandaag al een realiteit en we maken werk van een ruim aanbod aan methanol, waterstof en elektrische energie.

Walstroom voor zee- en binnenvaart

Dankzij walstroom kunnen schepen aan wal hun motoren of generator afzetten en aansluiten op het elektriciteitsnet. Dat zorgt voor minder uitstoot van stikstofoxiden, zwaveloxiden, CO2 en fijn stof, een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast. Het is ook beter voor de motor van het schip. Waar walstroom beschikbaar is, is het verboden om de generator te gebruiken.

 

Binnenschepen kunnen al enkele jaren aansluiten op walstroom wanneer ze aan de kade liggen. Nog niet erg veel zeeschepen zijn uitgerust voor walstroom. Je hebt er enorme technische voorzieningen voor nodig, zowel aan boord van het schip als aan de kade.

 

Toch willen we met het aanbieden van walstroom voor zeeschepen het kip of het ei-verhaal doorbreken. Daarom werken we aan de uitrol van walstroom voor zeeschepen in de nabije toekomst.

Dankzij walstroom kunnen schepen aan wal hun scheepsmotoren of generator afzetten en aansluiten op het elektriciteitsnet.

Vergroening vloot

Port of Antwerp-Bruges heeft een eigen vloot van sleepboten, baggervaartuigen en handhavingsvaartuigen. We investeren fors in de integratie van alternatieve brandstoffen binnen deze vloot en sluiten waar mogelijk elk schip aan op walstroom. We verminderen het energieverbruik door met de bestaande vloot op lagere toeren te varen.

 

Daarnaast vervangen we stelselmatig de vloot door een zuiniger en milieuvriendelijker type vaartuig. Zo hebben we projecten lopen met sleepboten op waterstof en methanol. Ook de nieuwe handhavingsvaartuigen kunnen volledig elektrisch, hybride of op diesel varen.

Hydrotug, de eerste sleepboot ter wereld op waterstof

De sleepboot op waterstof is een wereldprimeur. De verbrandingsmotoren die deze ‘Hydrotug’ aandrijven, werken op waterstof in combinatie met diesel en beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, waarmee ze de meest emissi-efficiënte motoren op de markt zijn.

Twee hybride handhavingsvaartuigen

De handhavingsvaartuigen zijn uitgerust met een batterijpakket, waarmee de vaartuigen 2,5 uur zuiver elektrisch aan 9km/u varen. Daarnaast kunnen ze ook hybride of op diesel varen, wanneer de situatie dit vereist. Dit unieke systeem zorgt voor minder brandstofverbruik en een minimale CO2-uitstoot. Door de geïntegreerde uitlaatgasbehandeling en roetfilter komen er bovendien minder schadelijke zwavel- en stikstofoxiden vrij.

De groene thuishaven van Europa.

Port of Antwerp-Bruges

24/5/2022
De groene thuishaven van Europa.
Download

Contacteer onze experts

Didier Van Osselaer, Sustainable Transition Manager
Didier Van Osselaer

Sustainable Transition Manager

Maxime Peeters

Program Manager Hydrogen

A
Arne Strybos

Program Manager Fuel Transition

Dit vind je misschien ook interessant