Mens en omgeving

Als wereldhaven zorgen we voor welvaart en jobs. Maar Port of Antwerp-Bruges wil méér doen en betekenen. Want we zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op de omgeving en de omwonenden.

 

De haven en haar omgeving vormen een ecosysteem en we willen samen opportuniteiten creëren voor een duurzame toekomst. Daarom investeren we in veiligheid, mobiliteit en omgevingskwaliteit.

Meest bezocht

Luchtkwaliteit en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit voor de omwonenden en de omliggende steden. Geursensoren dragen bij aan het meten van de luchtkwaliteit in een slimme haven.

Luchtkwaliteit en geur

Luchtkwaliteit en geur spelen een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit voor de omwonenden en de omliggende steden. We streven ernaar om de luchtkwaliteit in de brede omgeving van Antwerpen en Zeebrugge continu te verbeteren en geurhinder te beperken.  

Lees meer
De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Daarom werken we aan een modal shift om tegen 2030 een verschuiving te maken naar meer goederenvervoer over spoor, door middel van binnenvaart en via pijpleidingen.

Mobiliteit

De haven moet bereikbaar blijven voor mensen en goederen. Daarom werken we aan een modal shift om tegen 2030 een verschuiving te maken naar meer goederenvervoer over spoor, door middel van binnenvaart en via pijpleidingen.

Lees meer
We willen ervoor zorgen dat het havengebied proper blijft. Samen met de bedrijven in de haven nemen we maatregelen om vervuiling van water en bodem te verminderen en te verwijderen.

Propere haven

We willen ervoor zorgen dat het havengebied proper blijft. Samen met de bedrijven in de haven nemen we maatregelen om vervuiling van water en bodem te verminderen en te verwijderen.

Lees meer
The port area has a lot of unique nature.

Natuur

Het havengebied heeft heel wat unieke natuur. De industrie mag niet ten koste gaan van de natuur. We streven naar een evenwicht tussen economische groei, aandacht voor natuur en zetten ons in om natuur te behouden en te ontwikkelen.

Lees meer

Natuurcompensatie voor restgronden in Waaslandhaven

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. Deze terreinen overlappen met een Vogelrichtlijngebied.

 

Om de aanwezige bedrijven zich verder te laten ontwikkelen met respect voor de omgeving stellen Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges een Plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op. Hiermee willen we alle belanghebbende partijen informeren over de mogelijke alternatieven en compenserende maatregelen.

Lees meer
Natuurcompensatie voor land in Waaslandhaven

In een razendsnel veranderende wereld willen wij een veilige thuishaven zijn en grote uitdagingen zoals energietransitie, digitalisering en mobiliteit ombuigen tot oplossingen.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges