In een circulaire economie worden bestaande materialen en producten zo lang mogelijk gedeeld, hergebruikt, hersteld en gerecycleerd om zo meer waarde te creëren en materialenkringlopen te sluiten. De omschakeling naar een circulaire economie maakt deel uit van onze ambitie om in 2050 een klimaatneutrale haven te zijn. Het havengebied, met een industrieel cluster, afvalverwerkende bedrijven en logistieke terreinen, biedt tal van mogelijkheden om in te zetten op circulariteit. Hoe werkt Port of Antwerp-Bruges concreet aan de omslag naar een circulaire economie?

Hergebruik en uitwisseling van grondstoffen

De meeste stoffen die onze industrie vandaag gebruikt komen uit de bodem: uit aardolie, aardgas en zelfs uit steenkool. Bij verwerking hiervan komt er CO₂ vrij in de atmosfeer. Door grondstoffen te hergebruiken vermijden we dit zoveel mogelijk. Daarom ondersteunt Port of Antwerp-Bruges de industrie om grondstoffen te hergebruiken als basis voor nieuwe chemische processen en producten. Dat noemen we circulaire chemie.

 

Samen met bedrijven in de haven zoeken we daarom oplossingen om duurzaam om te springen met natuurlijke hulpbronnen. Een toepassing van circulaire chemie is bijvoorbeeld plastic afval verwerken tot chemische bouwstenen. Uit die olie maken we plastic korrels die vervolgens inzetbaar zijn in onder andere de medische sector, energiesector of voor verpakkingen.

Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen de eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten.

Jacques VandermeirenCEO Port of Antwerp-Bruges

Antwerp@C

Samen met enkele grote chemische bedrijven ontwikkelen we infrastructuur om CO₂ op grote schaal op te vangen en op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee, ook gekend als Carbon Capture & Storage (CCS). Tegen 2030 willen we de helft van 18 miljoen CO₂ die de haven jaarlijks uitstoot, opvangen. In een volgende stap hergebruiken we die CO₂ op grote schaal voor de productie van diverse producten.

Hergebruik van water

In de haven hergebruiken we materialen en grondstoffen, maar zetten we ook in op de uitwisseling ervan. Zuiver water is een belangrijke grondstof voor de industrie. Samen met Universiteit Antwerpen brengen we in kaart bij welke bedrijven in de haven water hergebruikt of uitgewisseld kan worden om schaarste tijdens droge maanden tegen te gaan.

Circulariteit stimuleren en nieuwe spelers aantrekken

We willen nieuwe spelers aantrekken en de bestaande industrie in de haven stimuleren om de transitie naar een circulaire economie te maken. Daarvoor creëren we de benodigde ruimte, ontwikkelen we de benodigde infrastructuur en stimuleren we innovatie. Het havengebied is een 'living lab', een open innovatieplatform waar innovatieve technologieën getest kunnen worden en kunnen groeien.

NextGen District

NextGen District wordt dé hotspot voor circulaire economie in Antwerpen, op de voormalige 88 hectare van General Motors. Innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zullen er ‘end-of-life-producten’ een nieuw leven geven, circulaire koolstofoplossingen onderzoeken en projecten met hernieuwbare energie uitvoeren.

Lees meer
NextGen District nodigt je uit om te investeren uit om te investeren in het hart van de chemische industrie in de haven van Antwerpen. Ondernemen als onderdeel van een bruisend netwerk in het logistieke centrum van Europa.

Gebruik van restwarmte - Warmtenet Antwerpen Noord

In Antwerpen werken verschillende partners samen aan het eerste ‘open access’ warmtenetwerk in België. Bij de verwerkingsprocessen van Indaver komt heel wat warmte vrij. Die wordt nu al gebruikt voor eigen bedrijfsprocessen en voor de productie van elektriciteit. De restwarmte die overblijft na de productie van elektriciteit is nog steeds geschikt voor verwarmingstoepassingen.

 

Samen met Indaver voorzien we een basisnet naar de industrie, waarna Fluvius er in opdracht van de Stad Antwerpen een residentieel warmtenet aan zal koppelen. Wanneer het leidingnet volledig is aangelegd en in gebruik is, zal dit warmtenet goed zijn voor een jaarlijkse CO₂-besparing van 80 000 ton. Bijzonder aan dit netwerk is dat het een 'open access’ netwerk wordt: het zal open staan voor bijkomende bronnen en afnemers van warmte die in een latere fase wensen toe te treden.

Circulair fietspad

Een fietspad van 800 meter lang op Rechteroever in het Antwerpse havengebied is een doorbraak op het gebied van circulariteit. Naast voordelen op het gebied van waterabsorptie en weerstand, zorgt het hergebruik van gerecycleerde plastic ook voor een reductie van de CO₂-uitstoot. De twee gebruikte innovatieve technieken zijn een primeur in België en dragen bij aan de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Lees meer
De aanleg van het circulair fietspad langs de Zomerweg in Antwerpen.

Antwerp Recycling Hub

Samen met Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) verkennen we het potentieel om een recyclagehub, een soort van circulaire (kunststof)cluster, op te zetten met het oog op het sluiten van materialenkringlopen. Het doel van deze Antwerp Recycling Hub is de betrokken bedrijven samen te brengen en te ondersteunen om gezamenlijk innovatieve recyclingactiviteiten te ontwikkelen en in te zetten.

Symbiose in de industrie

Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, is voor een ander bedrijf mogelijk een waardevolle grondstof. Industriële symbiose is de hoogwaardige inzet van reststromen van het ene bedrijf in een ander bedrijf, dat deze hergebruikt of recycleert.

Waaier aan mogelijkheden in Zeebrugge

Zeebrugge beschikt over meerdere terreinen waarop projecten rond circulaire economie ontwikkeld kunnen worden. Daarom wordt momenteel nauwkeurig onderzocht welke gebieden al dan niet in aanmerking komen voor de toekomst.

Dit vind je misschien ook interessant