Privacybeleid

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Port of Antwerp-Bruges International NV (POABI), Antwerp/Flanders Port Training Center VZW (APEC), Railport Antwerpen NV (Railport) en Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV (NMP) (hierna “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”, “wij” of “ons”) hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”, “je/jij” of “jouw”).


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).
 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna “privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene. Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren.
 

Protocols Elektronisch Bestuurlijk Gegevensverkeer

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) is, als Vlaamse instantie, niet alleen gebonden aan GDPR en nationale gegevensbeschermingsregelgeving, maar ook gebonden aan het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Dit decreet regelt het verkeer van (persoons)gegevens binnen en tussen overheidsdiensten op elektronische wijze.

 

Wanneer Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht op een systematische en georganiseerde manier een elektronische mededeling van persoonsgegevens doet naar een andere instantie of externe overheid, is het verplicht hiervoor een protocol op te stellen met die andere partij en dit protocol te publiceren op de website. Dit document behelst alle nodige informatie omtrent de beoogde verwerking van persoonsgegevens.

 

In de documenten hieronder kan je de verschillende protocols terugvinden die in dit kader reeds zijn gesloten. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van het sjabloon daarvoor ter beschikking gesteld door de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Indien je verder nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

Protocols

Protocol Vlaamse overheid

De Vlaamse Waterweg

25/4/2022
Protocol Vlaamse overheid
Download
Protocol Vlaamse Overheid

Brandweer zone Antwerpen

25/4/2022
Protocol Vlaamse Overheid
Download

Meest gezocht