Privacyverklaring: Voor- en nameting veiligheid spoorwegovergangen

Haven van Antwerpen-Brugge (hierna “Port of Antwerp-Bruges”, “wij” of “ons”) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”, “je” of “jouw”). Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna “privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene. Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen: de betrokken personen zijn individuen die passeren ter hoogte van de opgestelde camera’s aan spoorwegovergang 16 aan de Steenlandlaan in Beveren. Op deze locatie zal een voor- en nameting uitgevoerd worden van een proefproject met een VRI ten behoeve van de beveiliging van spoorwegovergangen. Voor deze voor- en nameting worden enerzijds tellussen en anderzijds overzichtscamera’s gebruikt. Op basis van deze metingen wordt de gereden snelheid en het aantal roodlichtnegaties geëvalueerd, zodat kan bepaald worden of de plaatsing van een VRI leidt tot een verhoging van de veiligheid aan de spoorwegovergang.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

1.2. De Data Protection Officers van POAB kan u bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.  

Doeleinde

Evaluatie van het effect van VRI op de veiligheid van een spoorwegovergang.

Persoonsgegevens

Het doel van de voor- en nameting is niet om persoonsgegevens te capteren, al kan het incidenteel voorkomen dat personen of in zeer uitzonderlijke gevallen nummerplaten herkenbaar in beeld komen.

Rechtsgrond

Algemeen belang: binnende taak van Port of Antwerp-Bruges als wegbeheerder streeft het naar een veilig gebruik van het wegennet. Het verhogen van de veiligheid aan spoorwegovergangen maakt daar, ondanks dat dit geen rechtstreekse verantwoordelijkheid van Port of Antwerp-Bruges is, deel van uit.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1. Port of Antwerp-Bruges verwerkt de persoonsgegevens die zij rechtstreeks capteert via de opgestelde camera’s, voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring. 

5. Categorieën ontvangers

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving worden uw persoonsgegevens gedeeld met Nationwide Data Collection BV, die als opdrachtnemer deze verwerking zal uitvoeren in opdracht van Port of Antwerp-Bruges. Met deze verwerker werd een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Internartionale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische Riumte (EER).

7. Bewaartermijn

Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 3 genoemde doeleinden. Volgens de huidige planning is voorzien dat het project eind 2023 kan afgerond worden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd/geanonimiseerd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

  • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt;
  • Je kan ook vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
  • Je kan vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Je hebt tot slot ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om jou te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.