Privacyverklaring: Meldpunt

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 23 augustus 2022

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene", "je/jou" of "jouw").

 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Privacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in artikel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

  • De melder of persoon die een melding maakt via het meldpunt van Port of Antwerp-Bruges.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking ((persoons)gegevens, doeleinde en rechtsgrond)

(Persoons)gegevensDoeleindeRechtsgrond
E-mailadressen, voornaam en naamHet gericht en zo correct mogelijk informeren van de melder over de ingediende melding of eventueel bijkomende informatie opvragen indien nodig om de melding correct en efficiënt af te handelen.De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, nl. het zo correct mogelijk behandelen en opvolgen van de melding om de werking van Port of Antwerp-Bruges te optimaliseren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een contractuele of wettelijke verplichting uitmaakt en de gegevens door de betrokkene verstrekt moet worden, is de betrokkene verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt.

5. Categorieën ontvangers

Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven woorden.

6. Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7.

7.1 Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in titel 3 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

  • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
  • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of volledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
  • je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
  • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
  • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je ka  deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Wetgeving.

 

Tot slot heb je ook rechten om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoas beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.