Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA)

Met het project 'Extra Containercapaciteit Antwerpen' (ECA) geven Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse overheid invulling aan de duurzame ontwikkeling en het efficiënt gebruik van het havengebied.

Certified Pick up is een digitaal platform voor de veilige en efficiënte afhandeling van het containerimportproces.

Initiatiefnemer(s)

Port of Antwerp-Bruges, Maatschappij Linkerscheldeoever en de Vlaamse overheid

Looptijd

23/11/2023 - 31/12/2030

Locatie

Antwerpen, Beveren, Zwijndrecht

Openbaar onderzoek

Op 8 maart 2024 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpprojectbesluit Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven goed. Dit is een van de deelprojecten van ECA dat voorziet in betere verkeersinfrastructuur (spoor, weg, fiets) en een natuurlijke buffer.

 

Van 15 april tot en met 13 juni 2024 kan iedereen die dat wenst reageren op de plannen voor de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven. Er zijn ook infomarkten: op 24 april in Ontmoetingscentrum Ermenrike (Kieldrecht) en op 25 april in Ontmoetingscentrum De Verre (Verrebroek), telkens van 15 tot 20 uur.

 

De volledige aankondiging van het openbaar onderzoek en de link naar alle documenten in verband met het project vind je hier.

Openbaar onderzoek Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven
De informarkten over de Westelijke Onstluiting van de Waaslandhaven vinden plaats op 24 en 25 april.

Waarom?

Port of Antwerp-Bruges is de belangrijkste economische motor van België. Containertrafiek speelt daarin een hoodrol. Containers houden onze maatschappij en economie draaiende. Ze voorzien in onze bevoorrading, laten onze bedrijven floreren en verspreiden onze Belgische producten op internationale markten. 

 

De coronapandemie en de blokkering van het Suezkanaal veroorzaakten een wereldwijde verstoring van de logistieke ketens. Dit zorgde voor een groot plaatstekort op de Antwerpse containerterminals. Recenter kwam er opnieuw ademruimte op de terminals omdat de containeroverslag in Noordwest-Europa daalde. Dat was het gevolg van de vertraagde wereldeconomie, onder andere door de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. In die moeilijke markt verhoogde Antwerpen wel zijn marktaandeel. Dit betekent dat zodra de groei herneemt, de capaciteit binnen de kortste keren weer tegen de limieten zal aanlopen. De nood om de containercapaciteit in de haven van Antwerpen te optimaliseren en uit te breiden, blijft dus groot. 

In 2005 had een containerschip een gemiddelde capaciteit van 10 000 TEU. Vandaag ontvangt de haven wekelijks schepen met meer dan 20 000 TEU aan boord. Het groeiende gebruik van containers voor goederentransport zal zich doorzetten. Om het stijgende aantal containers en dit soort schepen te blijven ontvangen, is er behoefte aan performante infrastructuur.

De haven ontvangt wekelijks schepen met meer dan 20 000 TEU aan boord. Om het stijgende aantal containers en dit soort schepen te blijven ontvangen, is er behoefte aan performante infrastructuur.

Extra containercapaciteit is noodzakelijk om het vertrouwen van investeerders te behouden en lokale bedrijvigheid te verankeren. Duurzame groei is essentieel om de positie van Antwerpen als knooppunt in de wereldwijde markt te verzekeren. Om deze concurrentiepositie te behouden, investeert Port of Antwerp-Bruges in meer en betere containercapaciteit. Met ECA verzekert Port of Antwerp-Bruges duurzame groei en de welvaart van de huidige en toekomstige generaties.

interview met Prof. Dr. Elvira Haezendonck over ECA

Duurzame groei die economie, mens en klimaat verzoent

Met nieuwe hyperefficiënte terminals bouwt Port of Antwerp-Bruges aan de haveninfrastructuur van de toekomst. Via onderzoek en participatie wordt ingezet op een slimmer project dat een balans vindt tussen de economische noden en de bezorgdheden van de omgeving. De aandacht voor onze omgeving en het klimaat is de toetssteen bij alles wat we doen. Port of Antwerp-Bruges zet zich voluit achter de Europese en Vlaamse klimaatambities en streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Optimalisatie van bestaande en toekomstige ruimte

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor extra containercapaciteit in Antwerpen zijn verschillende alternatieven onderzocht. De Vlaamse Regering heeft in een voorkeursbesluit de locatie van de bijkomende capaciteit goedgekeurd. Deze beslissing is het resultaat van overleg met alle betrokken stakeholders.

De extra capaciteit komt er niet enkel door de uitbreiding dankzij een nieuw getijdendok, maar ook door de ontwikkeling van gronden binnen het bestaande havengebied. Op deze manier maakt ECA optimaal gebruik van de bestaande en toekomstige ruimte.

 

ECA zorgt ervoor dat Port of Antwerp-Bruges over een extra containercapaciteit van 7,2 miljoen TEU zal beschikken.

De extra capaciteit komt er zowel door de uitbreiding dankzij een nieuw getijdendok als verdere ontwikkeling van gronden binnen het bestaande havengebied.

Groeien in harmonie met de omgeving

De essentiële groei van de haven vereist oplossingen om de hinder voor de omgeving te beperken. Havenactiviteiten hebben een impact op de ruime omgeving - gunstig, maar soms ook hinderlijk - aan beide kanten van de Schelde en in de rest van Vlaanderen.

Door dialoog en transparante communicatie zet Port of Antwerp-Bruges de bezorgdheden van de buurt om in concrete verbeterprojecten. We pakken geluidsoverlast aan door geluidsbuffers te installeren.

 

Met de vergroening van de containertrafiek en de aanleg en het onderhoud van natuurgebieden en fietspaden verhogen we de leefbaarheid voor omwonenden. In Grenspark Groot Saeftinghe gaan de natuur, de landbouw en de haven hand in hand.

In Grenspark Groot Saeftinghe gaan de natuur, de landbouw en de haven hand in hand.

Innovatieve vergroening van de containertrafiek

Port of Antwerp-Bruges vervult een pioniersrol in de vergroening van de containertrafiek. Door te investeren in de elektrificatie van terminals, emissiebeperkingen en de modal shift, versnellen we de verduurzaming van scheepvaart en logistiek.

Op weg naar nul uitstoot van stikstof en broeikasgassen in 2050

Schepen die aanmeren, gebruiken hulpmotoren om stroom op te wekken. Dit verbruik draagt voor een groot deel bij aan de totale uitstoot van stikstofoxiden en broeikasgassen in de haven. Port of Antwerp-Bruges streeft ernaar om tegen 2050 de uitstoot van ligemissies van schepen in het havengebied tot nul te reduceren. Dit realiseren we door de innovatieve oplossingen, zoals walstroom, standaard te voorzien op de ECA-terminals en deze technologie ook op bestaande terminals uit te rollen.

 

Dankzij walstroom kunnen aangemeerde schepen zich aansluiten op het elektriciteitsnet, waardoor ze de motor kunnen uitschakelen. Daarnaast zullen de nieuwe terminals ook zo goed als emissievrij zijn. Als pionier helpt Port of Antwerp-Bruges zo ook andere havens om een efficiëntere en groenere containertrafiek te realiseren. 

Containervervoer slim aanpakken

Als logistiek kruispunt in Europa krijgt het Antwerpse wegennet heel wat verkeer te verwerken. ECA zet volop in op de modal split: meer vervoer van containers via spoor, binnenscheepvaart en nachttransport. Containers op een alternatieve manier of op andere momenten vervoeren, ontlast het Antwerpse wegennet en vermijdt sluipverkeer. Tenslotte gaan we voor een reductie van emissies van vrachtwagens door in te zetten op elektrificatie en waterstofprojecten voor het wegvervoer. Zo startte in 2021 een proefproject voor nachtvervoer en elektrisch vervoer.

Meld- en infopunt

Heb je vragen, bemerkingen of klachten in verband met het Project Extra Containercapaciteit? Aarzel niet om contact op te nemen.

Neem contact op
Maak een melding of stel een vraag via ons meld- en infopunt.

Dit vind je misschien ook interessant