2023-11-02

Eindbeslissing voor inname restgronden linker-Scheldeoever genomen

Verspreid over de linker-Scheldeoever in de haven van Antwerpen liggen nog diverse percelen braakliggende terreinen (‘restgronden’), die al ontsloten zijn en grotendeels toegewezen aan bedrijven in de haven. In lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen willen Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Port of Antwerp-Bruges deze restgronden beschikbaar maken voor gebruik zodat de aanwezige bedrijven zich verder kunnen ontwikkelen.

Milieueffectenrapport

Omdat de Waaslandhaven overlapt met een Vogelrichtlijngebied, moet een programma worden doorlopen. MLSO en Port of Antwerp-Bruges hebben daarom via een plan-Milieueffectenrapport (plan-MER) op strategisch niveau de nodige informatie verzameld om tot een onderbouwde beslissing te komen. Met een openbaar onderzoek werden alle belanghebbenden geïnformeerd over dit plan-MER en de geplande beslissing van MLSO en Port of Antwerp-Bruges, en was er inspraak mogelijk.

Natuurcompensatie voor land in Waaslandhaven

Op basis van de resultaten van dat openbaar onderzoek en de adviezen van verschillende overheidsinstanties werden het finale MER en het natuurcompensatieplan opgesteld. De Vlaamse overheid keurde dat finale MER onlangs goed. De Vlaamse regering heeft beslist dat de inname van de restgronden ingegeven is door een dwingende reden van groot openbaar belang. Vervolgens hebben MLSO en Port of Antwerp-Bruges een definitieve beslissing genomen over de uitvoering van het programma ‘inname restgronden’. De betrokken bedrijven op de linker-Scheldeoever kunnen dus vanaf heden opnieuw bij vergunningsaanvragenverwijzen naar het programma.

Kaart met de restgronden op de linker-Scheldeoever.
Door de restgronden in de haven te benutten en dit natuurverlies te compenseren met de aanleg van nieuwe natuurgebieden buiten de haven, verzoent Port of Antwerp-Bruges economie en natuur.

Inzage van de beslissing

Deze definitieve beslissing van MLSO en Port of Antwerp-Bruges, samen met het definitieve MER en het overwegingsdocument over het openbaar onderzoek, kunnen via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

Downloads

Definitief milieueffectenrapport met bijlagen.

Strategisch MER inname restgronden LSO

24/5/2024
Definitief milieueffectenrapport met bijlagen.
Download
Definitieve vaststelling van het programma om de economische groeimogelijkheden voor de aanwezige bedrijven in de Waaslandhaven ruimtelijk te accomoderen door inname van de "restgronden".

Eindbeslissing

24/5/2024
Definitieve vaststelling van het programma om de economische groeimogelijkheden voor de aanwezige bedrijven in de Waaslandhaven ruimtelijk te accomoderen door inname van de "restgronden".
Download
Overwegingsdocument ontvangen adviezen en inspraakacties.

Overwegingsdocument adviezen

24/5/2024
Overwegingsdocument ontvangen adviezen en inspraakacties.
Downloads
Goedkeuringsverslag van het plan-MER Inname resgtronden Linkerscheldeoever (LSO).

Goedkeuringsverslag

24/5/2024
Goedkeuringsverslag van het plan-MER Inname resgtronden Linkerscheldeoever (LSO).
Download
Programma om de economische mogelijkheden voor de aanwezige bedrijven in de Waaslandhaven ruimtelijk te accomoderen door inname van de "restgronden".

Verklaring effectrapportage

24/5/2024
Programma om de economische mogelijkheden voor de aanwezige bedrijven in de Waaslandhaven ruimtelijk te accomoderen door inname van de "restgronden".
Download

Dit vind je misschien ook interessant