Met Port of Antwerp-Bruges nemen we deel aan enkele projecten gesubsidieerd door de overheid en de Europese Unie. Dankzij de steun van onderzoeks- en innovatieprogramma’s zoals Horizon 2020, Interreg en CEF bevorderen we de samenwerking tussen verschillende partners en stakeholders in de logistieke keten om zo een gezamenlijk globaal probleem op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen op het vlak van klimaat of efficiëntere logistieke processen door digitalisering. Port of Antwerp-Bruges leidt ook enkele van deze projecten, zoals PIONEERS of ePIcenter.

Antwerp@C

Antwerp@C is een project dat in het teken staat van innovatieve CO₂-reductie. Samen met zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven, werken we daarmee aan de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale haven. Het consortium bestaat uit Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en Total.

 

De twee subsidies voor detailstudies gebruiken we om studies uit te voeren voor een vloeibare CO₂ exportterminal, een CO₂ pijpleiding in het Antwerpse havengebied en een CO₂ pijpleiding naar Nederland.

 

Met deze financiële steun bereikt Antwerp@C een nieuwe mijlpaal en staat het een stap dichter bij de realisatie van haar ambitie om tegen 2030 de helft van de CO₂ emissies in de haven (18,65 miljoen ton broeikasgasemissies in 2017) op deze manier potentieel af te vangen.

Antwerpen huisvest de grootste hub voor chemische industrie in Europa. Zeebrugge is één van de belangrijkste logistieke aanvoerpunten voor LNG-aanvoer in Noordwest Europa.

AUTOSUP

Het AUTOSUP-project heeft de ambitie om de industriële transitie naar geautomatiseerd multimodaal goederentransport te ondersteunen en te versnellen. Het consortium bestaat uit 17 partners. Zij zullen concrete operationele modellen ontwikkelen om de werking van hubs als knooppunten in een logistiek netwerk te verbeteren. De nadruk ligt op de verbinding van de haven van Antwerpen-Brugge en de haven van Triëst en dit met wegcorridors, spoorwegen, binnenwateren en luchthavens. 

 

Port of Antwerp-Bruges voert een strategische studie uit en werkt mee aan twee ‘showcases’ die een geautomatiseerde flow simuleren en evalueren. We werken hiervoor samen met o.a. Procter & Gamble en het VIL (het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen). 

 

Het project loopt 3 jaar en kreeg een subsidie van 4 miljoen euro.

Each deepsea container terminal has multimodal access by road, rail and inland waterway to and from the hinterland.

BURDI

BURDI staat voor Belgium - Netherlands U-space Reference Design Implementation en onderzoekt de praktische implementatie van de recente EU-dronewetgeving. Het consortium bestaat uit 18 partners en wordt gecoördineerd door Skeyes.

 

De haven van Antwerpen zal daarbij gebruikt worden als één van de sites waar droneoperatoren specifieke cases in de praktijk testen. Het project heeft een subsidie gekregen van de Europese Commissie van 4,7 miljoen EUR en zal lopen tot juni 2025.

Een autonome drone vliegt boven de haven van Antwerpen.

CLARION

Het CLARION-project wil de veerkracht van Europese havens versterken om beter in te spelen op de klimaatgerelateerde uitdagingen waarmee ze te maken krijgen. Met een EU-bijdrage uit het Horizon Europe programma van ongeveer 7 miljoen euro heeft het project een looptijd van 4 jaar, tot april 2028. TU Delft coördineert het project en o.a. de havens van Rotterdam, Hamburg en Constanta maken deel uit van het consortium, dat in totaal uit 21 partners uit 10 Europese landen bestaat.

 

Port of Antwerp-Bruges werkt o.a. samen met Brabo en de Hogere Zeevaartschool technologieën uit die de veerkracht en duurzaamheid van havens verbeteren. Dit met het oog op één doel: de haveninfrastructuur toekomstbestendig maken.

Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA)

Het Europese subsidieprogramma CEF verleende een subsidie van €10,91 miljoen aan het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). De Europese steun gebruiken we om grondig studiewerk uit te voeren naar de meest duurzame oplossing. Om zo tot een gedragen project te komen dat economie, omgeving en klimaat verzoent.

 

Het project focust naast uitbreiding ook op de optimalisatie van het grondgebruik binnen het bestaande havengebied. Het technisch onderzoek naar de inrichting van het tweede getijdendok beoogt een oplossing met maximale efficiëntie en minimale impact op de omgeving.

 

Extra capaciteit in het Antwerpse havengebied is onontbeerlijk om de verwachte groei op te vangen en onze positie als kernknooppunt in een wereldwijd netwerk te bestendigen. De steun van het CEF bevestigt de grote toegevoegde waarde van het ECA-project als een toekomstgericht antwoord op de bottleneck waarmee de containertrafiek nu al geconfronteerd wordt.

ePIcenter

Het ePIcenter project verenigt 36 Europese en internationale partners (havenbedrijven, logistieke dienstverleners, producenten, academische en technologische partners,…) die samenwerken aan de ontwikkeling en het testen van AI-gestuurde logistieke software oplossingen, nieuwe transport technologieën en ondersteunende methoden om de efficiëntie van supply chains wereldwijd te verbeteren en de negatieve milieueffecten te beperken.

 

Port of Antwerp-Bruges coördineert het project en werkt nauw samen met de andere projectpartners om transparante, efficiënte en groene supply chains mogelijk te maken door digitalisatie en optimalisatie van logistieke processen.

 

We implementeren real life use cases om de bereikbaarheid van onze haven binnen de globale en Europese transportnetwerken te verbeteren en de impact op milieu en omgeving te beperken.

 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 861584.

Fastwater

Fastwater wil vervuilende emissies reduceren tot een zero impact, door het inzetten van methanol als brandstof. Het consortium bestaat uit onder andere scheepswerven, scheepseigenaars, motorfabrikanten, een methanolproducent, een grote haven en onderzoeksinstellingen.

 

Er worden verschillende demo's opgezet, zoals het retrofitten van een sleepboot. Het doel hiervan is om de volledige ketting op te zetten van hernieuwbare methanolproductie tot bunkering, om samen te werken met regelgevende autoriteiten voor het ontwikkelen van regelgeving hieromtrent, en om een trainingsprogramma op te zetten voor varend personeel.

 

Port of Antwerp-Bruges is actief betrokken bij het demonstratiemodel waarbij een sleepboot wordt omgebouwd om volledig op methanol te varen, met aandacht voor het energie- en brandstofconsumptie en luchtemissies.

Het Europese Fastwater project.

FRONT

Voor de renovatie van de Lillobrug hebben Port of Antwerp-Bruges en Infrabel 23 miljoen EUR ontvangen uit de Connecting Europe Facility (CEF). De Lillobrug werd in 1967 gebouwd en is de enige brug over het Kanaaldok. Ze verbindt het gebied tussen de Schelde en het Kanaaldok met het achterland en is zeer belangrijk voor de chemische cluster en containerterminals in die zone. Door de toename van zowel het spoor- als het scheepvaartverkeer diende de brug steeds frequenter te openen en te sluiten. Dit had materiaalmoeheid van de staal- en balansconstructies tot gevolg. Eind 2019 was dit zo ver gevorderd dat de brug buiten dienst werd gesteld. 

 

Na de renovatie van de brug zullen treinen niet langer moeten omrijden, wat niet enkel zorgt voor een kortere afstand, maar ook de wachttijden aan het sluizencomplex drastisch zal verminderen. De heringebruikname van de brug zal ook voor een nieuwe boost in spoorvervoer zorgen en bijdragen aan de modale shift van weg- naar spoorverkeer.

dronebeelden nieuwe LED-lichten Lillobrug

Masterplan Fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

Port of Antwerp-Bruges werkt al een aantal jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer speelt de fiets daarin een belangrijke rol. Zeker met de grote werken die er nog aankomen (Oosterweel, Beverentunnel) kan de fiets een belangrijk alternatief zijn. Maar om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn.

 

Op basis van een doorlichting van de bestaande fietsinfrastructuur in Antwerpen werd bijna drie jaar geleden beslist om geld (40 miljoen euro) en mensen te voorzien om in 10 jaar een vrij liggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf in de haven te voorzien. De uitwerking daarvan gebeurt via het masterplan fietsinfrastructuur

 

Een aantal fietspaden van het masterplan fietsinfrastructuur ontvangt via het Kopenhagenplan steun van Europa en Vlaanderen.

masterplan fietsinfrastructuur muisbroeklaan

NOVIMOVE

De binnenvaart is een belangrijke speler om het fileleed in havens, terminals, wegen en stedelijke gebieden te verzachten. Ze dragen ook bij tot het verminderen van broeikasgasemissies in de transportsector. We benutten deze voordelen nog niet ten volle door inefficiënties in de logistieke keten. Het NOVIMOVE consortium onderzoekt waar, hoe en met wie de logistieke keten aangepast kan worden om een zo groot mogelijke impact te genereren tegen de laagst mogelijke kost.

 

De haven vormt het testgebied van dit project, waarbij we innovatieve concepten voor de binnenvaart onderzoeken:

 

  • Cargo reconstructie om de laadfactor te verhogen.
  • Logistieke keten verbeteren om wachttijden aan terminals en vaartijden tussen terminals te verkleinen.
  • Data van satellieten, sensoren, etc. samenbrengen om de navigatie continu in kaart te brengen.
  • Innovatieve vaartuigoplossingen om op waterwegen met variabele waterdiepte te navigeren.
  • Dynamisch planningsysteem om wachttijden aan bruggen en sluizen te verminderen.

NextGen Demo

NextGen Demo, de innovatiehub die deel uitmaakt van de circulaire hotspot NextGen District in het hart van de Antwerpse haven, ontvangt een EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) subsidie van 750.000 euro en een steun van het Vlaamse FIO (Fonds Innovatie & Ondernemen) van 1.250.000 euro. Deze subsidie van in totaal 2 miljoen euro zal worden ingezet voor investeringen tijdens de opstartfase zoals het klaarmaken van de demoterreinen en het inrichten van de gedeelde kantoorfaciliteiten. Begin 2025 zou NextGen Demo operationeel moeten zijn. 

Nextgen Demo is een ecosysteem van innovatie en transitie met focus op klimaat.

OPS cruises Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges ontvangt een Europese subsidie van 3,2 miljoen euro voor een walstroominstallatie voor cruiseschepen in Zeebrugge. Vanaf 2026 zullen cruiseschepen groene elektriciteit kunnen afnemen als ze aangemeerd liggen. Dat is vier jaar voor dit in heel Europa verplicht wordt. De plannen om hier een walstroominstallatie te bouwen, passen binnen de projectoproep van het EU-programma Alternative Fuels Infrastucture (AFIF) van de Connecting Europe Facility. 

 

Cruiseschepen verbruiken veel energie terwijl ze aan de kade liggen. Dankzij de walstroominstallatie zullen cruiseschepen die in Zeebrugge aanmeren de mogelijkheid hebben om over te schakelen op groene elektriciteit vanop het hoogspanningsnet. Hierdoor hoeven ze zelf geen elektriciteit op te wekken met dieselgeneratoren. Dit betekent dat er geen emissies meer zijn en ook dat het geluid van de draaiende generatoren wegvalt. De impact op het milieu, het klimaat en de omgeving vermindert op deze manier zeer sterk.

PIONEERS

PIONEERS is een internationaal consortium van 46 partners, geleid door Port of Antwerp-Bruges. Dit PIONEERS consortium verenigt havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties. Samen werken we concrete oplossingen uit om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk onze concurrentiepositie te vrijwaren. Het project ging van start in oktober 2021 en loopt vijf jaar.  

PIONEERS is an international consortium that invests in the greening of ports.

SCALE-UP

Het SCALE-UP project ontwikkelt strategieën om de evolutie van slimme, propere en inclusieve mobiliteit te versnellen tot een niveau dat nodig is om de EU-doelen rond klimaat en transport te bereiken. Drie stedelijke hubs werken hiervoor samen: Antwerpen, Madrid (Spanje) en Turku (Finland).

 

Het consortium, geleid door Stad Antwerpen en bestaat uit 23 partijen waaronder BAM, Port of Antwerp-Bruges, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, BE-Mobile, Stad Madrid, Stad Turku, universiteiten en partners uit Spanje en Finland.

 

Port of Antwerp-Bruges is vooral betrokken bij de opzet van een dataplatform dat op basis van slimme data de transportstromen en netwerkcapaciteit bundelt. Daarnaast geeft de ontwikkeling van een tool die de infrastructuurcapaciteit met accurate dataverzameling monitort zicht op het capaciteitsgebruik van het transportnetwerk (barometer), evenals effectieve capaciteitsplanning tools (guiding tools voor havenpersoneel).

SEAMLESS

SEAMLESS bestaat uit een consortium van 26 partners en heeft een subsidie gekregen van de Europese Commissie van bijna 15 miljoen EUR.. Het doel is om bestaande processen en procedures aan te passen aan de komst van autonome schepen. Binnen de Haven van Antwerpen-Brugge zal een analyse onderzoek gedaan worden waarvan de resultaten vertaald kunnen worden naar een eerste virtuele omgeving waar autonome binnenvaartschepen op een veilige manier worden begeleid tijdens hun verblijf in onze haven.

 

Het project zal 4 jaar lopen tot december 2026.

SEAMLESS

5G-Blueprint

Het internationale onderzoeksproject 5G-Blueprint ontwerpt en valideert een technische architectuur, bedrijfs- en beleidsmodellen voor ononderbroken, grensoverschrijdend vervoer gebaseerd op 5G-connectiviteit. Deze blauwdruk dient voor een pan-Europese uitrol van soortgelijke toepassingen in de logistieke sector en daarbuiten.

 

Aan de hand van concrete use cases rond geconnecteerd en zelfrijdend vervoer, voert men testen uit met verschillende soorten voertuigen (binnenschepen, treinen en vrachtwagens) op grensoverschrijdende trajecten ('5G corridors'). In dit geval op de as Vlaanderen-Nederland.

 

Port of Antwerp-Bruges faciliteert de use cases door infrastructuur ter beschikking te stellen. Dit project kadert in onze strategie om actief in te zetten op onderzoek naar autonome scheepvaart en drones, en op projecten rond optimalisering van vrachtvervoer, automatisering van transport en ANPR-camera's.

Dit vind je misshien ook interessant