Met Port of Antwerp-Bruges nemen we deel aan enkele projecten gesubsidieerd door de overheid en de Europese Unie. Dankzij de steun van onderzoeks- en innovatieprogramma’s zoals Horizon 2020, Interreg en CEF bevorderen we de samenwerking tussen verschillende partners en stakeholders in de logistieke keten om zo een gezamenlijk globaal probleem op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen op het vlak van klimaat of efficiëntere logistieke processen door digitalisering. Port of Antwerp-Bruges leidt ook enkele van deze projecten, zoals PIONEERS of ePIcenter.

Antwerp@C

Antwerp@C is een project dat in het teken staat van innovatieve CO₂-reductie. Samen met zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven, werken we daarmee aan de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale haven. Het consortium bestaat uit Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp-Bruges en Total.

 

De twee subsidies voor detailstudies gebruiken we om studies uit te voeren voor een vloeibare CO₂ exportterminal, een CO₂ pijpleiding in het Antwerpse havengebied en een CO₂ pijpleiding naar Nederland.

 

Met deze financiële steun bereikt Antwerp@C een nieuwe mijlpaal en staat het een stap dichter bij de realisatie van haar ambitie om tegen 2030 de helft van de CO₂ emissies in de haven (18,65 miljoen ton broeikasgasemissies in 2017) op deze manier potentieel af te vangen.

Antwerpen huisvest de grootste hub voor chemische industrie in Europa. Zeebrugge is één van de belangrijkste logistieke aanvoerpunten voor LNG-aanvoer in Noordwest Europa.

BURDI

BURDI staat voor Belgium - Netherlands U-space Reference Design Implementation en onderzoekt de praktische implementatie van de recente EU-dronewetgeving. Het consortium bestaat uit 18 partners en wordt gecoördineerd door Skeyes.

 

De haven van Antwerpen zal daarbij gebruikt worden als één van de sites waar droneoperatoren specifieke cases in de praktijk testen. Het project heeft een subsidie gekregen van de Europese Commissie van 4,7 miljoen EUR en zal lopen tot juni 2025.

Een autonome drone vliegt boven de haven van Antwerpen.

Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA)

Het Europese subsidieprogramma CEF verleende een subsidie van €10,91 miljoen aan het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). De Europese steun gebruiken we om grondig studiewerk uit te voeren naar de meest duurzame oplossing. Om zo tot een gedragen project te komen dat economie, omgeving en klimaat verzoent.

 

Het project focust naast uitbreiding ook op de optimalisatie van het grondgebruik binnen het bestaande havengebied. Het technisch onderzoek naar de inrichting van het tweede getijdendok beoogt een oplossing met maximale efficiëntie en minimale impact op de omgeving.

 

Extra capaciteit in het Antwerpse havengebied is onontbeerlijk om de verwachte groei op te vangen en onze positie als kernknooppunt in een wereldwijd netwerk te bestendigen. De steun van het CEF bevestigt de grote toegevoegde waarde van het ECA-project als een toekomstgericht antwoord op de bottleneck waarmee de containertrafiek nu al geconfronteerd wordt.

ePIcenter

Het ePIcenter project verenigt 36 Europese en internationale partners (havenbedrijven, logistieke dienstverleners, producenten, academische en technologische partners,…) die samenwerken aan de ontwikkeling en het testen van AI-gestuurde logistieke software oplossingen, nieuwe transport technologieën en ondersteunende methoden om de efficiëntie van supply chains wereldwijd te verbeteren en de negatieve milieueffecten te beperken.

 

Port of Antwerp-Bruges coördineert het project en werkt nauw samen met de andere projectpartners om transparante, efficiënte en groene supply chains mogelijk te maken door digitalisatie en optimalisatie van logistieke processen.

 

We implementeren real life use cases om de bereikbaarheid van onze haven binnen de globale en Europese transportnetwerken te verbeteren en de impact op milieu en omgeving te beperken.

 

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 861584.

Fastwater

Fastwater wil vervuilende emissies reduceren tot een zero impact, door het inzetten van methanol als brandstof. Het consortium bestaat uit onder andere scheepswerven, scheepseigenaars, motorfabrikanten, een methanolproducent, een grote haven en onderzoeksinstellingen.

 

Er worden verschillende demo's opgezet, zoals het retrofitten van een sleepboot. Het doel hiervan is om de volledige ketting op te zetten van hernieuwbare methanolproductie tot bunkering, om samen te werken met regelgevende autoriteiten voor het ontwikkelen van regelgeving hieromtrent, en om een trainingsprogramma op te zetten voor varend personeel.

 

Port of Antwerp-Bruges is actief betrokken bij het demonstratiemodel waarbij een sleepboot wordt omgebouwd om volledig op methanol te varen, met aandacht voor het energie- en brandstofconsumptie en luchtemissies.

IMMERSE

Het project IMMERSE is een samenwerking van elf Europese partners, gesteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en kadert binnen het INTERREG VB North Sea Region programma 2014-2020.

 

 De estuaria rond de Noordzee kampen met uitdagingen zoals toenemend overstromingsgevaar, aanpak en hergebruik van vervuild sediment en veranderende rivierdynamica. IMMERSE wil de implementatie van maatregelen versnellen die deze problemen aanpakken. Gelijktijdig wil IMMERSE de kostenefficiëntie en betrokkenheid van de stakeholders verhogen.

 

Port of Antwerp-Bruges voert bijvoorbeeld een modelstudie uit die nagaat wat de mogelijkheid is om de getijslag te reduceren in (een deel van) het estuarium door het gericht storten van zand. Het doel is om zowel de hydrodynamische, de morfologische als de ecologische effecten in kaart te brengen.

NOVIMOVE

De binnenvaart is een belangrijke speler om het fileleed in havens, terminals, wegen en stedelijke gebieden te verzachten. Ze dragen ook bij tot het verminderen van broeikasgasemissies in de transportsector. We benutten deze voordelen nog niet ten volle door inefficiënties in de logistieke keten. Het NOVIMOVE consortium onderzoekt waar, hoe en met wie de logistieke keten aangepast kan worden om een zo groot mogelijke impact te genereren tegen de laagst mogelijke kost.

 

De haven vormt het testgebied van dit project, waarbij we innovatieve concepten voor de binnenvaart onderzoeken:

 

  • Cargo reconstructie om de laadfactor te verhogen.
  • Logistieke keten verbeteren om wachttijden aan terminals en vaartijden tussen terminals te verkleinen.
  • Data van satellieten, sensoren, etc. samenbrengen om de navigatie continu in kaart te brengen.
  • Innovatieve vaartuigoplossingen om op waterwegen met variabele waterdiepte te navigeren.
  • Dynamisch planningsysteem om wachttijden aan bruggen en sluizen te verminderen.

PIONEERS

PIONEERS is een internationaal consortium van 46 partners, geleid door Port of Antwerp-Bruges. Dit PIONEERS consortium verenigt havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties. Samen werken we concrete oplossingen uit om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk onze concurrentiepositie te vrijwaren. Het project ging van start in oktober 2021 en loopt vijf jaar.  

PIONEERS is an international consortium that invests in the greening of ports.

SCALE-UP

Het SCALE-UP project ontwikkelt strategieën om de evolutie van slimme, propere en inclusieve mobiliteit te versnellen tot een niveau dat nodig is om de EU-doelen rond klimaat en transport te bereiken. Drie stedelijke hubs werken hiervoor samen: Antwerpen, Madrid (Spanje) en Turku (Finland).

 

Het consortium, geleid door Stad Antwerpen en bestaat uit 23 partijen waaronder BAM, Port of Antwerp-Bruges, Vlaams Gewest, Provincie Antwerpen, BE-Mobile, Stad Madrid, Stad Turku, universiteiten en partners uit Spanje en Finland.

 

Port of Antwerp-Bruges is vooral betrokken bij de opzet van een dataplatform dat op basis van slimme data de transportstromen en netwerkcapaciteit bundelt. Daarnaast geeft de ontwikkeling van een tool die de infrastructuurcapaciteit met accurate dataverzameling monitort zicht op het capaciteitsgebruik van het transportnetwerk (barometer), evenals effectieve capaciteitsplanning tools (guiding tools voor havenpersoneel).

SEAMLESS

SEAMLESS bestaat uit een consortium van 26 partners en heeft een subsidie gekregen van de Europese Commissie van bijna 15 miljoen EUR.. Het doel is om bestaande processen en procedures aan te passen aan de komst van autonome schepen. Binnen de Haven van Antwerpen-Brugge zal een analyse onderzoek gedaan worden waarvan de resultaten vertaald kunnen worden naar een eerste virtuele omgeving waar autonome binnenvaartschepen op een veilige manier worden begeleid tijdens hun verblijf in onze haven.

 

Het project zal 4 jaar lopen tot december 2026.

SEAMLESS

Secure Parking Opportunities for Trucks (SPOT)

Port of Antwerp-Bruges investeert € 7 miljoen euro (exclusief BTW) in parking Ketenis en € 0,5 miljoen in een upgrade van vrachtwagenparking Goordijk op rechteroever. Het Europees fonds “Connecting Europe Facility” steunt het project.

 

Parking Ketenis krijgt 280 plaatsen met alle nodige voorzieningen voor truckers: voldoende en regelmatig onderhouden sanitair, douches en WIFI, drank- en voedingsautomaten, ondergrondse afvalcontainers, etc. De parking is verlicht en met een omheining afgescheiden van de weg. De parking krijgt een luifel met zonnepanelen om eigen elektriciteit op te wekken. Op en rond de parking voorzien we veel groen.

 

Bovendien dient de parking als overloopparking als de wachtrijen aan een of meerdere terminals te lang worden.

 

De commissie trekt ook geld uit voor beveiligde parkings in andere Europese landen, waaronder Nederland, Spanje, Duitsland, Oostenrijk & Kroatië.

 Truck parking area Goordijk

5G-Blueprint

Het internationale onderzoeksproject 5G-Blueprint ontwerpt en valideert een technische architectuur, bedrijfs- en beleidsmodellen voor ononderbroken, grensoverschrijdend vervoer gebaseerd op 5G-connectiviteit. Deze blauwdruk dient voor een pan-Europese uitrol van soortgelijke toepassingen in de logistieke sector en daarbuiten.

 

Aan de hand van concrete use cases rond geconnecteerd en zelfrijdend vervoer, voert men testen uit met verschillende soorten voertuigen (binnenschepen, treinen en vrachtwagens) op grensoverschrijdende trajecten ('5G corridors'). In dit geval op de as Vlaanderen-Nederland.

 

Port of Antwerp-Bruges faciliteert de use cases door infrastructuur ter beschikking te stellen. Dit project kadert in onze strategie om actief in te zetten op onderzoek naar autonome scheepvaart en drones, en op projecten rond optimalisering van vrachtvervoer, automatisering van transport en ANPR-camera's.

Dit vind je misshien ook interessant