Wedstrijdreglement 'Thuishaven wedstrijd'

Artikel 1

De wedstrijd “Thuishaven wedstrijd” wordt georganiseerd door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen (hierna ook: “de Organisator”).

Artikel 2

De wedstrijd loopt van 24 juni 2024 om 17 uur tot en met 23 augustus 2024 om 17 uur.

Artikel 3

De wedstrijd verloopt online via de website Thuishaven wedstrijd en is toegankelijk voor iedereen die deze link gebruikt. Er wordt gevraagd om voornaam, achternaam, gewenste regio en e-mailadres op te geven, akkoord te gaan met verwerking van de persoonsgegevens en de juiste antwoorden via het opgegeven webformulier in te sturen.

Artikel 4

Uit alle kandidaten die de antwoorden juist hebben wordt één winnaar gekozen door middel van loting.

Artikel 5

De winnaar ontvangt de volgende prijs: een vrachttrein van het merk LEGO. De prijs kan in geen geval, noch volledig noch gedeeltelijk, voor zijn waarde in geld of voor een andere prijs omgeruild worden. 

Artikel 6

De Organisator behoudt zich het recht om een formulier dat na 3 mei 2024 om 17 uur wordt ingestuurd niet in aanmerking te nemen. Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om een onvolledig ingevuld formulier of een niet-reglementair formulier niet in aanmerking te nemen. Indien een deelnemer meerdere formulieren zou invullen, behoudt de Organisator zich het recht voor een of meerdere formulieren van die bezoeker niet meer in aanmerking te nemen. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog door een deelnemer, behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 7

De winnaar wordt door de Organisator per e-mail op de hoogte gebracht mits een correct e-mailadres werd ingevuld op het wedstrijdformulier.

Artikel 8

Er geldt geen enkele aankoopverplichting in het kader van de wedstrijd.

Artikel 9

De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 10

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.

Artikel 11

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord dat zijn of haar persoonlijke gegevens in een adressenlijst worden opgenomen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor andere promoties en aanbiedingen van de Organisator. De bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en diens (toekomstige uitvoeringsbesluiten) zijn hierop van toepassing. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bovendien heeft elke deelnemer het recht op toegang tot zijn gegevens, het recht tot wijziging van die gegevens indien zij niet correct zouden zijn en het recht op verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Artikel 12

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderhavig reglement zonder enig voorbehoud. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.

Dit vind je misschien ook interessant