Privacyverklaring: Werken, operaties en evenementen

Datum laatste update: 6 september 2022

 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "we/wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene, "je/jou" of "jouw").

 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselije Privacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

 • uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van Port of Antwerp-Bruges waar een (voor)aanmelding vereist is.
 • uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating vereist is van Port of Antwerp-Bruges.
 • uitvoerders en opdrachtgevers van werken, operaties en evenementen in het havengebied, met impact op de scheepvaart.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking

1. Uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating is vereist van Port of Antwerp-Bruges

(Persoons)gegevens

 • bedrijfsnaam
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoon- of GSM-nummer.

Doeleinde

 • De betrokkene toelichting vragen over de geplande werken en de beslissing over de nautische toelating communiceren.
 • Havengebruikers via nautische berichten op de hoogte brengen van werken, operaties of evenementen in de haven met impact op het scheepvaartverkeer en hun de mogelijkheid bieden om rechtstreeks contact op te nemen met de opdrachtgever en uitvoerder.
 • De betrokkene contacteren bij operationele problemen of calamiteiten.

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk:

 • waken over de veiligheid van werken, operaties en evenementen die worden uitgevoerd op terreinen van Port of Antwerp-Bruges, zowel voor de uitvoerders van de werken, operaties of evenementen als voor de andere havengebruikers.
 • toegangscontrole van gebouwen van Port of Antwerp-Bruges.

 

De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op Port of Antwerp-Bruges, namelijk:

 • toegangscontrole van ISPS-faciliteiten in eigendom van Port of Antwerp-Bruges.
 • ter beschikking stellen van de contactpersonen van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart aan de havengebruikers en verzenden van dezelfde informatie met NtS-berichten aan andere RIS-autoriteiten (Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap en Verordening 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende de technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationeel gebruik van River Information Services (RIS)).

2. Uitvoerders en opdrachtgevers van werken, operaties en evenementen in het havengebied, met impact op de scheepvaart

(Persoons)gegevens

 • bedrijfsnaam
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoon- of GSM-nummer

Doeleinde

 • Havengebruikers via nautische berichten op de hoogte brengen van werken, operaties of evenementen in de haven met impact op het scheepvaartverkeer en hun de mogelijkheid bieden om rechtstreeks contact op te nemen met de opdrachtgever en uitvoerder.
 • De betrokkene contacteren bij operationele problemen of calamiteiten.

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk:

 • waken over de veiligheid van werken, operaties en evenementen die worden uitgevoerd op terreinen van Port of Antwerp-Bruges, zowel voor de uitvoerders van de werken, operaties of evenementen als voor de andere havengebruikers.
 • toegangscontrole van gebouwen van Port of Antwerp-Bruges

 

De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op Port of Antwerp-Bruges, namelijk:

 • toegangscontrole van ISPS-faciliteiten in eigendom van Port of Antwerp-Bruges.
 • ter beschikking stellen van de contactpersonen van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart aan de havengebruikers en verzenden van dezelfde informatie met NtS-berichten aan andere RIS-autoriteiten (Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap en Verordening 414/2007 van de commissie van 13 maart 2007 betreffende de technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationeel gebruik van River Information Services (RIS)).

3. Uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van Port of Antwerp-Bruges waar een (voor)aanmelding is vereist

(Persoons)gegevens

 • bedrijfsnaam
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoon- of GSM-nummer

Doeleinde

 • Toelating vragen en afstemmen over de geplande en actieve werken.
 • De werkuitvoerder contacteren bij noodgevallen.

Rechtsgrond

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk:

 • waken over de veiligheid van werken, operaties en evenementen die worden uitgevoerd op terreinen van Port of Antwerp-Bruges, zowel voor de uitvoerders van de werken, operaties of evenementen als voor de andere havengebruikers.
 • toegangscontrole van gebouwen van Port of Antwerp-Bruges.

 

De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op Port of Antwerp-Bruges, namelijk:

 • toegangscontrole van ISPS-faciliteiten in eigendom van Port of Antwerp-Bruges.
 • ter beschikking stellen van de contactpersonen van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart aan de havengebruikers en verzenden van dezelfde informatie met NtS-berichten aan andere RIS-autoriteiten (Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap en Verordening 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende de technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationeel gebruik van River Information Services (RIS)).

De verwerking van de persoonsgegevens is verplicht, aangezien de verwerkingsverantwoordelijke bij niet-verstrekking van de gegevens niet meer kan voldoen aan de wettelijke verplichting die op haar rust, namelijk:

 • toegangscontrole van ISPS-faciliteiten
 • op de hoogte brengen van havengebruikers van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt naast persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt ook persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk:

 • voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating vereist is: van de persoon die de nautische toelating heeft aangevraagd bij Port of Antwerp-Bruges: bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van Port of Antwerp-Bruges waar een (voor)aanmelding is vereist: van de persoon die de vooraanmelding heeft aangemaakt: bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • voor uitvoerders van werken, operaties en evenementen in het havengebied met impact op de scheepvaart: van de opdrachtgever: bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer (voor opmaak nautisch bericht).

5. Categorieën ontvangers

Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk:

 • de bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer van de uitvoerder en opdrachtgever aan de RIS-autoriteit van derde landen om binnenvaartschippers die de havens van Antwerpen en Zeebrugge aanlopen tijdens de periode van de werken op de hoogte te brengen. Dit gebeurt met behulp van NtS-berichten (notices to skippers).

6. Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van vijf jaar.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoeken afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact opnemen met ons via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om jou te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Veelgestelde vragen