Privacyverklaring: Wedstrijden

Datum laatste aanpassing: 30/12/2022

 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Port of Antwerp-Bruges International NV (POABI), Antwerp/Flanders Port Training Center VZW (APEC), Railport Antwerpen NV (Railport) en Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV (NMP) (hierna “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”, “wij” of “ons”) hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”, “je/jou” of “jouw”).

 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna “privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene. Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

 • Personen die deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door een of meerdere van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

2. Verantwoordelijken voor de verwerking

2.1 De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze verwerking zijn:

 

 • Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380;
 • Port of Antwerp-Bruges International NV (POABI), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0466.583.658;
 • Antwerp / Flanders Port Training Center VZW (APEC), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0416.970.633;
 • Railport Antwerpen NV (Railport), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0538.888.250;
 • Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV (NMP), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0418.190.556.

 

2.2 De Data Protection Officers kan je bereiken via volgende kanalen:

 

Overzicht van de verwerking (doeleinde,persoonsgegevens, rechtsgrond)

DoeleindePersoonsgegevensRechtsgrond
Deelname aan wedstrijden, registreren en informeren over uitkomstVoornaam, naam, e-mailadresToestemming

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerken de persoonsgegevens die ze rechtstreeks van jou verkrijgen.

5. Categorieën ontvangers

Jouw persoonsgegevens worden in het kader van deze verwerking niet doorgegeven aan derden.

6. Internationale doorgifte

In het geval dat we jouw persoonsgegevens doorsturen naar een derde land of internationale organisatie (dat betekent buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens ofwel enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als jouw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen voorzien (bijvoorbeeld het afsluiten met de ontvanger van de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften en de nodige supplementaire maatregelen implementeren) om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Als je meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com.

7. Bewaartermijn

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld zoals uiteengezet in het schema hierboven (titel 3). Meer specifiek worden de bovenvermelde persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf de dag dat de gegevens in onze systemen zijn opgeslagen. Elk jaar wordt nagegaan welke betrokkenen niet meer actief zijn en worden deze verwijderd, ongeacht voornoemde bewaartermijn van drie jaar.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt;
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen;
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als we je persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je je toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen je verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO):  dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.