Privacyverklaring: Overheidsopdrachten en bestekken

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

 

Datum laatste update: 20/05/2022
 

Haven van Antwerpen-Brugge verwerkt persoonsgegevens conform de clausule die achteraan deze paragraaf is toegevoegd.

 

Wanneer een inschrijver zich kandidaat stelt voor deze overheidsopdracht door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver:

 • dat hij steeds de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens in acht neemt en dat hij op een concrete en rechtmatige wijze omgaat met persoonsgegevens van onder andere medewerkers van de Haven van Antwerpen-Brugge die hij verwerkt in het kader van deze overheidsopdracht. Zo zal de inschrijver ervoor zorgen dat hij elke betrokkene correct informeert, een verwerkingsregister bijhoudt en passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de persoonsgegevens die hij verwerkt te beschermen. Hij zal enkel persoonsgegevens verwerken op een manier die overeenstemt met de verwerkingsprincipes uit de GDPR en enkel op basis van een rechtmatige rechtsgrond.
 • dat hij de kennisgeving hieronder bezorgt aan alle personen wiens persoonsgegevens Haven van Antwerpen-Brugge verwerkt in het kader van de overheidsopdracht en dat hij deze persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens behandelt.

 

Haven van Antwerpen-Brugge NV. van publiek recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie die over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene", "jij" of "jouw"). Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensvescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Privacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene. Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

 • personen die betrokken zijn bij deze overheidsopdracht en elke communicatie daaromtrent/

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

1.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking (persoonsgegevens, doeleinde, rechtsgrond)

(Persoons)gegevens

Contactgegevens van personen betrokken bij dit bestek en elke daarmee samenhangende communicatie.

Doeleinde

 • Het garanderen van een vlotte communicatie tussen de inschrijver of bepaalde personen betrokken bij dit project (in naam van de inschrijver) en Port of Antwerp-Bruges binnen deze overheidsopdracht of een toekomstige overheidsopdracht uitgeschreven door Port of Antwerp-Bruges waarbij de inschrijver betrokken is. Op deze manier kan de inschrijver steeds gecontacteerd worden in het kader van een nieuwe of lopende overheidsopdracht met Port of Antwerp-Bruges.
 • De goede uitvoering van overheidsopdrachten garanderen.

Rechtsgrond

Gerechtvaardigd belang van Port of Antwerp-Bruges om op adequate wijze het sluiten en het naleven van overeenkomsten te verzekeren.

4. Bron van de persoonsgegevens

Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks verkrijgt van de inschrijver. Daarnaast verwerkt Port of Antwerp-Bruges ook persoonsgegevens van personen betrokken bij dit bestek, waarvan de inschrijver de persoonsgegevens doorgeeft of die dit zelf doen door middel van communicatie met Port of Antwerp-Bruges. Port of Antwerp-Bruges rekent erop dat de inschrijver deze kennisgeving bezorgt aan al deze personen.

5. Categorieën ontvangers

Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet worden doorgegeven aan derden.

6. Internationale doorgifte

Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

7.1 Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in titel 3 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Uw rechten als betrokkene.

In overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com.

 

U heeft tot slot ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwzerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.