Privacyverklaring: Klachtenbehandeling

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 12 april 2022

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die toelaten om natuurlijke personen te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die doorgegeven worden in het kader van deze kennisgeving zullen door Port of Antwerp-Bruges steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
  1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380.
  2. De Data Protection Officers van Port of Antwerp-Bruges kan men bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.
  3. Port of Antwerp-Bruges zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
  4. Port of Antwerp-Bruges zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)
  5. Port of Antwerp-Bruges garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.
    
 2. De betrokkenen

  De melder of de persoon die een melding maakt via het meldpunt van Port of Antwerp-Bruges.
   
 3. De persoonsgegevens die worden verwerkt
   
  1. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:
   • E-mailadres
   • Voornaam
   • Naam
   Indien gewenst kan een melding ook anoniem gebeuren. De melder dient er dan wel rekening mee te houden dat Port of Antwerp-Bruges geen reactie of oplossing kan bezorgen.
    
  2. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.
    
  3. Daarnaast verzamelt Port of Antwerp-Bruges persoonsgegevens om de goede werking van het meldpunt te garanderen. Port of Antwerp-Bruges maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:
    
   • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens;
   • Informatie m.b.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;
   • Local storage informatie.
   • Gps-locatie (indien actief bij de melder): gps-locatie kan gebruikt worden om de locatie van de melding beter te specifiëren. De melder kan vrijwillig kiezen om al dan niet de gps-locatie door te geven.
     
 4. Bron van de persoonsgegevens
   
  1. Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt.
    
 5. Doeleinden voor gegevensverwerking
   
  1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden: Het gericht en zo correct mogelijk informeren van de melder over de ingediende melding of eventueel bijkomende informatie opvragen indien nodig om de melding correct en efficiënt af te handelen.
  2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.
    
 6. Rechtsgrond voor de verwerking
   
  1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

   De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang nl, het zo correct mogelijk behandelen en opvolgen van de melding om de werking van Port of Antwerp-Bruges te optimaliseren.
    
 7. Bewaartermijn
   
  1. Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

   Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.
    
 8. Jouw rechten als betrokkene

  Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerpbruges.com. Port of Antwerp-Bruges zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan je zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.
   
  1. Je hebt steeds het recht je toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.
  2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Door Port of Antwerp-Bruges wordt gebruik gemaakt van direct marketing, wanneer Haven van Antwerpen-BruggePort of Antwerp-Bruges nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen verstuurt, mits je toestemming. Je kan zich hiervoor ook zelf uitschrijven via een link onderaan de verstuurde e-mails.
  3. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer Port of Antwerp-Bruges zich baseert op gerechtvaardigde belangen of een algemeen belang. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Port of Antwerp-Bruges zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  4. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Port of Antwerp-Bruges zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Port of Antwerp-Bruges zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  5. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
  6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan Port of Antwerp-Bruges hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meest gezocht