Privacyverklaring: Kennisgeving in overeenkomsten

Datum laatste update: 23 augustus 2022

 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges"), "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene", "je/jouw" of "jouw").

 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegev hensbescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Privacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën:

  • personen die betrokken zijn bij deze overeenkomst en elke communicatie daaromtrent.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

(Persoons)gegevens

Contactgegevens van personen betrokken bij deze overeenkomst en elke daarmee samenhangende communicatie.

Doeleinde

  • Het garanderen van een vlotte communicatie tussen de contractspartij of bepaalde personen betrokken bij deze overeenkomst (in naam van de contractspartij) en Port of Antwerp-Bruges binnen deze overeenkomst of een toekomstige overeenkomst gesloten met Port of Antwerp Bruges waarbij de contractspartij betrokken is. Op deze manier kan de contractspartij steeds gecontacteerd worden in het kader van een nieuwe of lopende overeenkomst met Port of Antwerp-Bruges.
  • De goede uitvoering van de overeenkomst garanderen.

Rechtsgrond

Gerechtvaardigd belang van Port of Antwerp-Bruges om op adequate wijze het sluiten en het naleven van overeenkomsten te verzekeren.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks verkrijgt van de contractspartij. Daarnaast verwerkt Port of Antwerp-Bruges ook persoonsgegevens van personen betrokken bij de overeenkomst, waarvan de contractspartij de persoonsgegevens doorgeeft of die dit zelf doen d.m.v. communicatie met Port of Antwerp-Bruges. Port of Antwerp-Bruges rekent erop dat de contractspartij deze kennisgeving bezorgt aan al deze personen.

5. Categorieën Ontvangers

Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerkingen niet worden doorgegeven aan derden.

6. Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

7.1 Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zoalng dit nodig is voor het bereiken van de in titel 3 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

  • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
  • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
  • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
  • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct mailing communicatie.
  • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.