Privacyverklaring: Kennisgeving in overeenkomsten

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 12 april 2022
 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.
 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
   
  1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380 (HAB).
  2. De Data Protection Officers van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.
  3. Port of Antwerp-Bruges zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
  4. Port of Antwerp-Bruges zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)
  5. Port of Antwerp-Bruges garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.
    
 2. De betrokkenen
   
  1. Port of Antwerp-Bruges verwerkt persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij deze overeenkomst en elke communicatie daaromtrent.
    
 3. De persoonsgegevens die worden verwerkt
   
  1. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens: 
   contactgegevens van personen betrokken bij deze overeenkomst en elke daarmee samenhangende communicatie
  2. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.
    
 4. Bron van de persoonsgegevens
   
  1. Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks verkrijgt van de contractspartij. Daarnaast verwerkt Port of Antwerp-Bruges ook persoonsgegevens van personen betrokken bij de overeenkomst, waarvan de contractspartij de persoonsgegevens doorgeeft of die dit zelf doen d.m.v. communicatie met Port of Antwerp-Bruges. Port of Antwerp-Bruges rekent erop dat de contractspartij deze kennisgeving bezorgt aan al deze personen.
    
 5. Doeleinden voor gegevensverwerking
   
  1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
   • Het garanderen van een vlotte communicatie tussen de contractspartij of bepaalde personen betrokken bij deze overeenkomst (in naam van de contractspartij) en Port of Antwerp-Bruges binnen deze overeenkomst of een toekomstige overeenkomst gesloten met Port of Antwerp-Bruges waarbij de contractspartij betrokken is. Op deze manier kan de contractspartij steeds gecontacteerd worden in het kader van een nieuwe of lopende overeenkomst met Port of Antwerp-Bruges.
   • De goede uitvoering van de overeenkomst garanderen.
  2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.
    
 6. Rechtsgrond voor de verwerking
   
  1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

   De noodzaak ervan om het algemeen belang van Port of Antwerp-Bruges na te streven, namelijk om enerzijds een vlotte communicatie tot stand te brengen tussen zichzelf en (mogelijke) contractspartijen en anderzijds de goede uitvoering van de overeenkomsten die ze sluit, zonder dat de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen zwaarder wegen dan deze gerechtvaardigde belangen.
    
 7. Bewaartermijn
   
  1. Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 5 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

   Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.
    
 8. Jouw rechten als betrokkene

  Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerpbruges.com. Port of Antwerp-Bruges zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan je zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.
   
  1. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer Port of Antwerp-Bruges zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang/openbaar gezag. Je dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Port of Antwerp-Bruges zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  2. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Port of Antwerp-Bruges zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Port of Antwerp-Bruges zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  3. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
  4. Je hebt het recht van Port of Antwerp-Bruges zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

   Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

   Port of Antwerp-Bruges is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

   Wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je Port of Antwerp-Bruges hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

   Port of Antwerp-Bruges kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.
  5. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die Port of Antwerp-Bruges aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

   In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
  6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan Port of Antwerp-Bruges hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
  7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.
    

Meest gezocht