Privacyverklaring: Havenpolitieverordening

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 23 augustus 2022

 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie die over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene", "je/jou" of "jouw").


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Pivacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

 • Havengebruikers

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges

 

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking (categorie, (persoons)gegevens, doeleinde, rechtsgrond)

1. Zeevaart: bij de aanmelding door de scheepsagent

(Persoons)gegevens

 • Vooraanmelding: bedrijf, telefoonnummer contactpersoon
 • Eerste ligplaatsaanvraag: bemanning, contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon
 • Opgave verhaal: naam scheepsagent, scheepsnaam
 • Opgave vertrek: naam scheepsagent
 • Opgave bemanningsleden: naam, ID, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum
 • Opgave passagiers: geboorteplaats, geboortedatum, haven inschepen, haven ontschepen
 • Opgave verstekelingen: naam, omschrijving, ID, nationaliteit, geboorteplaats, geboortedatum, haven inschepen
 • Opgave zieken en overledenen: datum inschepen, ziekte, datum symptomen, status ziekte (nog ziek, genezen, dood), status zieke (geëvacueerd, aan boord), behandeling, opmerking
 • Opgave CSO: naam, telefoon werk, e-mailadres werk

Doeleinde

 • Het begeleiden van de scheepvaart en het zorgen voor een vlotte en veilige navigatie van scheepvaartverkeer in de haven.
 • Het beveiligen van de haven in zijn geheel.
 • De planning en de afhandeling van vracht.
 • Het monitoren van de interne haveninfrastructuur en -faciliteiten.
 • Het behandelen van averijen.
 • Het aanrekeningen van vergoedingen voor het gebruik van de infrastructuur van de haven.
 • Het aanrekenen van havenrechten, zoals zeevaartrechten, binnenvaartrechten en sleeprechten.
 • Het opstellen van statistieken over de scheepvaart.
 • Het vervullen van wettelijke verplichtingen i.v.m. de door binnenvarende schepen verplicht door te geven persoonsgegevens.
 • Het optimaal plannen van en afhandelen van de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen.
 • Het behandelen van facturatie van verschillende klanten, leveranciers, aannemers, dienstverleners, en dergelijke.
 • Het opvolgen en uitvoeren van overeenkomsten met externe partijen met externe partijen, alsook overheidsopdrachten.
 • Het buurtinformatienetwerk.

Rechtsgrond

De initiële gegevensverwerking is noodzakelijk voor de wettelijke verplichtingen die op Port of Antwerp-Bruges en scheepvaart rusten. De verdere verwerking van de gegevens zoals het opstellen van statistieken, monitoren van scheepvaartverkeer, etcetera zijn noodzakelijk voor de vervulling van de taken van algemeen belang aan Port of Antwerp-Bruges door de betreffende regelgeving.

2. Binnenvaart: bij de aanmelding door de binnenschipper

(Persoons)gegevens

 • Sluismelding binnenvaart: contactgegevens binnnenschip en binnenschipper

Doeleinde

 • Inplannen en monitoren sluisgebruik.

Rechtsgrond

Algemeen belang.

3. Camerabeelden

(Persoons)gegevens

Uitgestrekt over het havengebied bevinden zich bewakings- en andere camera's, op vaarwegen, kunstwerken en lokaal kritische punten. Deze camera's worden indien nodig aangegeven met een pictogram zoals voorgeschreven in de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaats en het gebruik van bewakingscamera's.

Doeleinde

 • Veiligheid
 • Verkeersbegeleiding
 • Incidentenrapportage

4. Radiogesprekken

(Persoons)gegevens

Door schepen, brug- en sluiswachters, enzovoort wordt er gebruik gemaakt van VHF.

Doeleinde

 • Veiligheid
 • Verkeersbegeleiding
 • Incidentenrapportage

5. Radar en AIS

(Persoons)gegevens

Iedereen die zich op het water binnen het havengebied bevindt, zal voorwerp uitmaken van radarbeelden en AIS.

Doeleinde

 • Veiligheid
 • Verkeersbegeleiding
 • Incidentenrapportage

6. Applicaties binnen de haven

(Persoons)gegevens

Gegevens van afvalophalers en afvalverwerkers, bedrijfsgegevens, contactgegevens van klanten, contactgegevens van de Port Facility Security Officer.

 

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een contractuele of wettelijke verplichting uitmaakt en de gegevens door de betrokkene verstrekt moet worden, is de betrokkene verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Indien de betrokkene dit zou weigeren dan kan Port of Antwerp-Bruges de toegang tot de haven weigeren.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt persoonsgegevens die zij van de betrokkene verkrijgt (binnenvaart) of die zij verkrijgt via de scheepsagent (zeevaart).

5. Categorieën ontvangers

5.1 De persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk aan de instanties waaraan Port of Antwerp-Bruges wettelijk verplicht is bepaalde informatie mede te delen, zoals de (Scheepvaart)politie, verschillende Federale Overheidsdiensten, crisismanagers, het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging, enzovoort, maar ook aan enkele nautische ketenpartners die bepaalde informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld loodsen. Tevens zullen bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe bedrijven die zorgen voor de technische ondersteuning van bepaalde applicaties. Port of Antwerp-Bruges maakt met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluit met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Port of Antwerp-Bruges kiest enkel verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en - bescherming.

6. Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

 

Als je meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com.

7. Bewaartermijn

7.1 Port of Antwerp-Bruges zal de persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in titel 3 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenkomst met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens de onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.