Privacyverklaring: Havenpolitieverordening

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking
   

  1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380 (HAB).
  2. De Data Protection Officers van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.
  3. Port of Antwerp-Bruges zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.
  4. Port of Antwerp-Bruges zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)
  5. Port of Antwerp-Bruges garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.

   

 2. De betrokkenen
   

  1. In dit kader worden persoonsgegevens verwerkt van havengebruikers.

   

 3. De persoonsgegevens die worden verwerkt
   

  1. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens (naast de overige verplicht door te geven gegevens bij dergelijke aanmeldingen):
    
   1. Zeevaart: bij de aanmelding door de scheepsagent
     
    1. Vooraanmelding:
      
     1. Bedrijf
     2. Telefoonnummer contactpersoon
       
    2. Eerste ligplaatsaanvraag:
      
     1. Bemanning
     2. Contactpersoon
     3. Telefoonnummer contactpersoon
       
    3. Opgave verhaal
      
     1. Naam scheepsagent
     2. Scheepsnaam
       
    4. Vertrek:
      
     1. Naam scheepsagent
       
   2. In APICS worden volgende gegevens opgevraagd:
     
    1. Voor bemanningsleden van een zeeschip
      
     1. Naam
     2. ID
     3. Nationaliteit
     4. Geboorteplaats
     5. Geboortedatum
       
    2. Passagiers van een zeeschip:
      
     1. Naam
     2. ID
     3. Nationaliteit
     4. Geboorteplaats
     5. Geboortedatum
     6. Haven inschepen
     7. Haven ontschepen
       
    3. Verstekelingen aan boord van een zeeschip
      
     1. Naam
     2. Omschrijving
     3. ID
     4. Nationaliteit
     5. Geboorteplaats
     6. Geboortedatum
     7. Haven inschepen
       
    4. Zieken en overledenen: (geanomiseerd)
      
     1. Datum inschepen
     2. Ziekte
     3. Datum symptomen
     4. Status ziekte (nog ziek, genezen, dood)
     5. Status ziekte (geëvacueerd, aan boord)
     6. Behandeling
     7. Opmerking
       
    5. CSO (Company Security Officer)
      
     1. Naam
     2. Telefoon werk
     3. E-mailadres werk
       
   3. Binnenvaart: bij de aanmelding door de binnenschipper:
     
    1. Aan de sluizen:
     1. Contactgegevens binnenschip en binnenschipper
       
   4. Camerabeelden
     
    1. Uitgestrekt over het havengebied bevinden zich bewakings- en andere camera’s, op vaarwegen, kunstwerken en lokaal kritische punten. Deze camera’s worden indien nodig aangegeven met een pictogram zoals voorgeschreven in de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
      
   5. Radiogesprekken
     
    1. Door schepen, brug- en sluiswachters, enzovoort wordt er gebruik gemaakt van VHF.
      
   6. Radar en AIS
     
    1. Iedereen die zich op het water binnen het havengebied bevindt, zal voorwerp uitmaken van radarbeelden en AIS.
      
   7. Applicaties binnen de haven
    Voor verschillende applicaties die binnen de haven worden gehanteerd, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
     
    1. Gegevens van afvalophalers en afvalverwerkers
    2. Bedrijfsgegevens
    3. Contactgegevens van klanten
    4. Contactgegevens van de Port Facility Security Officer
      
  2. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in bepaalde gevallen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, nl. gezondheidsgegevens van passagiers of bemanningsleden, in het kader van de aanmelding in APICS. Het APICS-systeem bevat meer informatie over de wijze waarop deze persoonsgegevens verwerkt worden en op welke wettelijke rechtsgrond Port of Antwerp-Bruges zich daarvoor baseert.

   

 4. Bron van de persoonsgegevens
   

  1. Port of Antwerp-Bruges verwerkt persoonsgegevens die zij van de betrokkene verkrijgt (binnenvaart) of die zij verkrijgt via de scheepsagent (zeevaart).

   

 5. Doeleinden voor gegevensverwerking
   
  1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
    
   • Het begeleiden van de scheepvaart en het zorgen van een vlotte en veilige navigatie van het scheepvaartverkeer in de haven.
   • Het beveiligen van de haven in zijn geheel.
   • De planning en afhandeling van vracht.
   • Het monitoren van de interne haveninfrastructuur en -faciliteiten.
   • Het behandelen van averijen.
   • Het verschaffen van de nodige werktoelatingen.
   • Het aanrekenen van vergoedingen voor het gebruik van de infrastructuur van de haven.
   • Het aanrekenen van havenrechten, zoals zeevaartrechten, binnenvaartrechten en sleeprechten.
   • Het opstellen van statistieken over de scheepvaart.
   • Het vervullen van wettelijke verplichtingen i.v.m. de door binnenvarende schepen verplicht door te gevenpersoonsgegevens.
   • Het optimaal plannen en afhandelen van de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen.
   • Het behandelen van facturatie van verschillende klanten, leveranciers, aannemers, dienstverleners, en dergelijke.
   • Het opvolgen en uitvoeren van overeenkomsten met externe partijen, alsook overheidsopdrachten.
   • Het buurtinformatienetwerk.
     
  2. De persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk aan de instanties waaraan Port of Antwerp-Bruges wettelijk verplicht is bepaalde informatie mede te delen, zoals de (Scheepvaart)politie, verschillende Federale Overheidsdiensten, crisismanagers, het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging, enzovoort, maar ook aan enkele nautische ketenpartners die bepaalde informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld loodsen. Tevens zullen bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe bedrijven die zorgen voor de technische ondersteuning van bepaalde applicaties. Port of Antwerp-Bruges maakt met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluit met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Haven van Antwerpen-Brugge kiest enkel verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en -bescherming.

   

 6. Rechtsgrond voor de verwerking
   

  1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:
    
   • De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op Port of Antwerp-Bruges, namelijk de Gemeentelijke Havenpolitieverordening, havendecreet, wetgeving rond maritieme beveiliging, beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (o.a. Verordening 725/2004 van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten), tariefverordeningen, meldingsfaciliteiten voor binnenvarende schepen (Richtlijn 2010/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten), enzovoort. De rechtsgrond wettelijke verplichting geldt voor alle hierboven opgesomde doeleinden, behalve de doeleinden op basis van een taak van algemeen belang, zoals hieronder opgelijst.
   • De taken van algemeen belang die Port of Antwerp-Bruges heeft om bepaalde taken in het kader van de havenexploitatie te kunnen vervullen. Dit geldt met name voor:
    • Het buurtinformatienetwerk

   

 7. Bewaartermijn
   

  1. Port of Antwerp-Bruges zal de persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

   Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

   

 8. Jouw rechten als betrokkene

  Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerpbruges.com. Port of Antwerp-Bruges zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.
   

  1. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer Port of Antwerp-Bruges zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang/openbaar gezag. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Port of Antwerp-Bruges zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
    
  2. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Port of Antwerp-Bruges zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Port of Antwerp-Bruges zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
    
  3. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.
    
  4. Je hebt het recht van Port of Antwerp-Bruges zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Port of Antwerp-Bruges is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

   Wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je Port of Antwerp-Bruges hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

   Port of Antwerp-Bruges kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.
    
  5. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die Port of Antwerp-Bruges aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

   In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.
    
  6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan Port of Antwerp-Bruges hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
    
  7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

   

Meest gezocht