Privacyverklaring: Evenementen, nieuwsbrieven & mailings

Datum laatste update: 12 april 2022

 
Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Port of Antwerp-Bruges International NV (POABI), Antwerp/Flanders Port Training Center VZW (APEC), Railport Antwerpen NV (Railport) en Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV (NMP) (hierna “de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”, “wij” of “ons”) hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”, “je/jij” of “jouw”).


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”).
 
Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna “privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene. Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.
 

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:
 

 • Personen die zich inschrijven voor nieuwsbrieven
 • Personen die zich inschrijven om uitnodigingen van evenementen te ontvangen
 • Omwonenden van het havengebied
 • Gebruikers van applicaties
 • Belanghebbenden

2. Verantwoordelijken voor de verwerking

 1. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor deze verwerking zijn:
   
  • Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380;
  • Port of Antwerp-Bruges International NV (POABI), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0466.583.658;
  • Antwerp / Flanders Port Training Center VZW (APEC), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0416.970.633;
  • Railport Antwerpen NV (Railport), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0538.888.250;
  • Nationale Maatschappij der Pijpleidingen NV (NMP), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0418.190.556.
    
 2. De Data Protection Officers kan je bereiken via volgende kanalen:
   

3. Overzicht van de verwerking (doeleinde, persoonsgegevens, rechtsgrond)

DoeleindePersoonsgegevensRechtsgrond
Uitnodigingen van evenementen versturen Voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), bedrijfsgegevens en jobfunctiegegevensNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Nieuwsbrieven versturen (commercieel, informatief & operationeel) Voornaam, naam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), bedrijfsgegevens en jobfunctiegegevensNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Om de persoon te contacteren bij operationele problemen of calamiteitenBedrijfsnaam, voornaam, naam en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang

Uitvoerders en opdrachtgevers van werken, operaties en evenementen in het havengebied, met impact op de scheepvaart:

DoeleindePersoonsgegevensRechtsgrond
Om de havengebruikers via nautische berichten op de hoogte te brengen van werken, operaties of evenementen in de haven met impact op het scheepvaartverkeer en hen de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks contact op te nemen met de opdrachtgever en uitvoerderBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Om de persoon te contacteren bij operationele problemen of calamiteitenBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang

Uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van Port of Antwerp-Bruges waar een (voor)aanmelding is vereist

DoeleindePersoonsgegevensRechtsgrond
Om toelichting te vragen en af te stemmen over de geplande en actieve werkenBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Om de werkuitvoerder te contacteren bij noodgevallenBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang

Overige verwerkingsactiviteiten

DoeleindePersoonsgegevensRechtsgrond
Waken over de veiligheid van werken die worden uitgevoerd op terreinen van het Port of Antwerp-Bruges, zowel voor de uitvoerders van de werken, operaties of evenementen als voor de andere havengebruikersBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Toegangscontrole van gebouwen van Port of Antwerp-BrugesBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerNoodzakelijk voor een taak van algemeen belang
Toegangscontrole van ISPS faciliteiten in eigendom van Port of Antwerp-BrugesBedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerWettelijke verplichting
Ter beschikking stellen van de contactpersonen van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart aan de havengebruikers en verzenden van dezelfde informatie met NtS berichten aan andere RIS autoriteiten (Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap en Verordening 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationele gebruik van River Information Services (RIS)Bedrijfsnaam, voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer of GSM nummerWettelijke verplichting

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een contractuele of een wettelijke verplichting uitmaakt en de gegevens door de betrokkene verstrekt moeten worden, is de betrokkene verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Indien de betrokkene dit zou weigeren, dan kan Port of Antwerp-Bruges de toegang tot de haven weigeren. De gevolgen voor de betrokkene moeten telkens verduidelijkt worden.

4. Bron van de persoonsgegevens

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verwerken naast de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgen, ook persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk
 

 • Voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating is vereist van Port of Antwerp-Bruges: van de persoon die de nautische toelating heeft aangevraagd bij Port of Antwerp-Bruges.
 • Voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van Port of Antwerp-Bruges waar een (voor)aanmelding is vereist: van de persoon die de vooraanmelding heeft aangemaakt.
 • Voor uitvoerders van werken, operaties en evenementen in het havengebied met impact op de scheepvaart: van de opdrachtgever.

5. Categorieën ontvangers

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met:
 

 1. RIS autoriteiten van derde landen om binnenschippers die de haven van Antwerpen aanlopen tijdens de periode van de werken, op de hoogte te brengen. Dit gebeurt met behulp van NtS berichten (notices to skippers).
 2. Andere functies en verbonden ondernemingen binnen Port of Antwerp-Bruges: geautoriseerde dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze activiteiten zoals:
  • Kopers, potentiële kopers of overnemers, van het geheel of een deel van Port of Antwerp-Bruges (en hun professionele adviseurs);
  • en nationale of internationale overheidsinstanties, regelgevende instanties en handhavingsautoriteiten.

6. Internationale doorgifte


In het geval dat we jouw persoonsgegevens doorsturen naar een derde land of internationale organisatie (dat betekent buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als jouw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen voorzien (bijvoorbeeld het afsluiten met de ontvanger van de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften en de nodige supplementaire maatregelen implementeren) om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.


Als je meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com.
 

7. Bewaartermijn

We zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld zoals uiteengezet in het schema hierboven (titel 3). Meer specifiek worden de bovenvermelde persoonsgegevens bewaard gedurende een periode van vijf jaar vanaf de dag dat de gegevens in onze systemen zijn opgeslagen.


 
Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.
 

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):
 

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt;
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen;
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
 • Als we je persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je je toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen je verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

9. Contactgegevens

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.


Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO):  dpo@portofantwerpbruges.com
 

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Meest gezocht