Privacyverklaring: Afval

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

 

Datum laatste update: 23 augustus 2022
 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene", "je/jou" of "jouw").

 

Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel "GDPR") met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk "Toepasselijke Privacywetgeving").

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna "privacyverklaring") werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw gegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

  • Betrokkenen die scheepsafval deponeren aan de afval-ontvangstvoorzieningen voor de binnenvaart van Port of Antwerp-Bruges.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking (persoonsgegevens, doeleinde en rechtsgrond)

PersoonsgegevensDoeleindeRechtsgrond
Voor- en achternaam afvalproducent, Naam schip, Europanummer binnenschip, ECO-kaartnr, en soort en hoeveelheden afval.Voor facturering port dues.Wettelijke verplichting die op betrokkenen rust op basis van de tariefverordening van Port of Antwerp-Bruges.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een contractuele of een wettelijke verplichting uitmaakt en de gegevens door de betrokkene verstrekt moeten worden, is de betrokkene verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou krijgt.

5. Categorieën Ontvangers

Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.

6. Internationale doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

7. Bewaartermijn

Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld zoals uiteengezet in het schema hierboven (titel 3).

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Pivacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

  • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
  • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of volledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
  • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
  • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
  • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct marketing communicatie.
  • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen jouw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.