Documentatie API bathymetrische opmetingsgegevens

De bathymetrische opmetings-API is een API met directe toegang, die wordt gedeeld in de context van de EU-richtlijn over open data. De gegevens vallen niet onder specifieke controle voorafgaand aan het delen en zijn toegankelijk voor iedereen die zich abonneert op de API. 

Noot

Deze gegevens worden door de havenautoriteiten aangemaakt voor doeleinden die deel uitmaken van de publieke taak van de havenautoriteiten, namelijk: veilig varen door het havengebied. Dit garandeert niet dat de informatie geschikt is voor andere doeleinden. 

 

De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges verstrekt de informatie op 'as is'-basis, zonder enige garantie over de volledigheid of juistheid van de informatie. De gebruiker weet en erkent dat het om momentopnames gaat, die altijd aan verandering onderhevig zijn.  

 

  1. De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, die de gebruiker en/of derden zouden lijden als gevolg van het gebruik (of hergebruik) van deze informatie. Het gebruik (of hergebruik) van de informatie door de gebruiker of door derden gebeurt op eigen risico van de gebruiker of van die derden. 
  2. De gebruiker verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om elk onrechtmatig gebruik (of hergebruik) van de informatie te vermijden. De gebruiker verbindt er zich toe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij handelt in naam van de havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges of dat het gebruik (of hergebruik) van de gegevens werd toegestaan krachtens enig officieel statuut of goedkeuring van door de Antwerpse havenautoriteiten. Bij het gebruik (of hergebruik) van het werk moet de gebruiker maatregelen treffen om inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of enige andere wettelijke bepaling te voorkomen. 
  3. De gebruiker verbindt zich ertoe bij elk gebruik (of hergebruik) van de informatie een bronvermelding op te nemen zoals gespecificeerd door de havenautoriteiten. 
  4. De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie. Het toegestane gebruik (of hergebruik) van de informatie is niet exclusief. 

Integratie van API

De swagger van de API is te vinden op de volgende locatie: NxtPort API Definitions

 

De volgende parameters moeten worden verzonden als hoofdingparameters bij het formuleren van een verzoek aan de API:

  • Ocp-APim-Subscription-Key – Uw API-code, te vinden in de console
  • Autorisatie – Drager {{TOKEN}} – Meer informatie over hoe u aan het token geraakt is te vinden in "Aan de slag"

 

De API heeft 3 eindpunten, namelijk:

  • eindpunt om alle locaties te verkrijgen waarvoor opmetingsgegevens te krijgen zijn. Deze zijn bekend als "infrastructuurcodes". 
  • eindpunt om alle opmetingsgegevens voor een specifieke locatie te verkrijgen, door de infrastructuurcode als parameter in het verzoek op te geven. 
  • eindpunt om alle opmetingsgegevens te verkrijgen die na een specifieke datum werden bijgewerkt. Deze datum moet worden opgegeven als parameter in het verzoek en mag niet verder dan 1 maand in het verleden liggen.  

Contacteer onze experts

Open Data Platform Support
Open Data Platform

Support Desk

Stel uw vraag

Hebt u vragen over bathymetrische opmetingsgegevens, over het gebruik ervan of over de API-integratie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Dit vindt u mogelijk eveneens interessant