Documentatie API bathymetrische opmetingsgegevens

De bathymetrische opmetings-API is een API met directe toegang, die wordt gedeeld in de context van de EU-richtlijn over open data. De data vallen niet onder specifieke uitwisselingscontrole en zijn toegankelijk voor iedereen die zich abonneert op de API. 

Opmerking

Deze data worden door de havenautoriteiten gecreëerd voor doeleinden die behoren tot de publieke taak van de havenautoriteiten, namelijk: veilig door het havengebied varen. Dit garandeert niet dat de informatie geschikt is voor andere doeleinden. 

 

De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges verstrekken de informatie op 'as is'-basis, zonder enige garantie over de volledigheid of juistheid van de informatie. De gebruiker weet en erkent dat het om momentopnames gaat, die altijd aan verandering onderhevig zijn.  

 

  1. De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, die de gebruiker en/of derden zouden lijden als gevolg van het gebruik (of hergebruik) van deze informatie. Het gebruik (of hergebruik) van de informatie door de gebruiker of door derden gebeurt op eigen risico van de gebruiker of van die derden. 
  2. De gebruiker verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om elk onrechtmatig gebruik (of hergebruik) van de informatie te vermijden. De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij handelt in naam van de havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges of dat het gebruik (of hergebruik) van de data werd toegestaan krachtens enig officieel statuut of goedkeuring van door de Antwerpse havenautoriteiten. Bij het gebruik (of hergebruik) van het werk moet de gebruiker maatregelen treffen om inbreuken op de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens of enige andere wettelijke bepaling te voorkomen. 
  3. De gebruiker verbindt zich ertoe bij elk gebruik (of hergebruik) van de informatie een bronvermelding op te nemen zoals gespecificeerd door de havenautoriteiten. 
  4. De havenautoriteiten van Port of Antwerp-Bruges behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de informatie. Het toegestane gebruik (of hergebruik) van de informatie is niet exclusief. 

BaseUrl

In dit document zullen we meermaals verwijzen naar de BaseUrl voor de API. De BaseUrl voor deze API is https://api.nxtport.com/opendata/bathymetric-survey/v1

API-integratie

De swagger van de API is te vinden op de volgende locatie: NxtPort API Definitions

 

De volgende parameters moeten worden verzonden als hoofdingparameters bij het formuleren van een verzoek aan de API:

  • Ocp-APim-Subscription-Key – Je API-code, te vinden in de console
  • Autorisatie – Bearer {{Token}} – Meer informatie over hoe je een token bekomt vind je in "Aan de slag".

 

De API heeft 3 eindpunten, namelijk:

  • eindpunt om alle locaties te verkrijgen waarvoor opmetingsgegevens te krijgen zijn. Die zijn bekend als "infrastructuurcodes". 
  • eindpunt om alle opmetingsgegevens voor een specifieke locatie te verkrijgen, door de infrastructuurcode als parameter in het verzoek op te geven. 
  • eindpunt om alle opmetingsgegevens te verkrijgen die na een specifieke datum werden bijgewerkt. Deze datum moet worden opgegeven als parameter in het verzoek en mag niet meer dan 1 maand in het verleden liggen.  

Contacteer onze experts

Open Data Platform Support
Open Data Platform

Support Desk

Stel je vraag

Heb je vragen over bathymetrische opmetingsgegevens, het gebruik of de API-integratie ervan? Neem dan contact met ons op. 

Dit vind je misschien ook interessant