Privacyverklaring: Remote sensing

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 12 april 2022
 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens.


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij vragen jou als lezer om deze kennisgeving door te geven aan alle personen wiens persoonsgegevens wij verwerken, die rechtstreeks met jou in contact staan.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking
 

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (Port of Antwerp-Bruges), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380 (HAB).

 

1.2. De Data Protection Officers van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

1.3. Port of Antwerp-Bruges zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

1.4. Port of Antwerp-Bruges zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)

 

1.5. Port of Antwerp-Bruges garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.

 

2. De betrokkenen

De eigenaars van de personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en autobussen die voorbij een remote sensing detector passeren en wiens nummerplaat geregistreerd wordt.
 

3. De persoonsgegevens die worden verwerkt

 

3.1. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:

Er worden enkel technische gegevens verzameld, zoals exhaustief aangegeven in onderstaande tabel:

Uit de gegevens achter nummerplaat op te halen voertuigkarakteristieken:

Karakteristiekvoorbeeld
Date of first registration (month and year only)05/2017
Vehicle typePassenger car, light-commercial, bus, truck, motorcycle, etc.
Vehicle UNECE CategoryM1, N1 class II, M3, etc.
Purposetaxi, ambulance, etc.
taxi, ambulance, etc.5, 45, etc.
Fuel typediesel, gasoline, ethanol, gas
StandardEuro 4, Euro 6b, Euro6d-TEMP
ManufacturerFAW, Volkswagen
Engine displacementcm3 (cubic centimeter)
Number of cylinders3, 4, 6, etc.
Type-approval CO2 or fuel consumptiong/km or l/100km
Model nameVita, Golf
Model year2017
Maximum powerkW
Mass in running orderkg
Technical permissible masskg
Mileagekm
Emissions controlThree-way catalyst, Diesel Particulate filter
Powertrain technologyInternal combustion engine, Hybrid, Plug-in hybrids, battery electric
VINJH4KA3150JC014805

Doordat aan elke nummerplaat niet alleen technische, maar ook persoonsgegevens de voertuigeigenaar gekoppeld zijn, is het in theorie mogelijk om persoonsgegevens op te vragen. Om dat te vermijden, en om te voldoen aan de GDPR-wetgeving, nemen we specifieke maatregelen bij het kruisen van de verschillende datasets. De combinatie van locatie, tijdstip en voertuig-gegevens geven mogelijk aanleiding tot unieke identificatie, wat een verwerking van persoonsgegevens zou uitmaken die onderworpen is aan de regels uit GDPR. We werken daarom met verschillende data-tabellen die gekruist kunnen worden met verschillende unieke “identifiers”, maar nooit met alle “identifiers”, waardoor anonimiteit gegarandeerd blijft:
 

 • Dataset uit de Remote Sensing-campagne: de meetresultaten met en zonder locatie, time-stamp en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
 • DIV voertuig-data: alle relevante voertuigeigenschappen (bouwjaar, euro-norm, brandstof-type,…) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
 • CarPass: gebruiksdata (km-stand afgelopen jaren) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)

Waar nodig voor de analyse, werken we met “dubbel-blind” kruising van de noodzakelijk gegevens, door met een uniek token te werken dat de combinatie van locatie, time-stamp en voertuig-identifier anonimiseert. De analyses gebeuren dan enkel met de data-velden die relevant zijn voor de analyse, waarbij de unieke identifiers onbekend zijn.

Met andere woorden, de initiële data-verwerking die Transport & Mobility Leuven doet in opdracht van Port of Antwerp-Bruges (en waarvoor er een verwerkingsovereenkomst gesloten is tussen TML en HA), zal ervoor zorgen dat de verwerkte data voor de analyse, die deels wordt uitgevoerd door subcontractor ICCT en deels door TML, niet meer privacy-gevoelig is.

Tot slot: om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (m.a.w. dat er op geen enkel ogenblik meer de mogelijkheid bestaat om bepaalde gegevens terug te ‘herstellen’, omdat niemand nog de sleutel in handen heeft), wordt de hash niet meegegeven met de processed data aan subcontractor ICCT.

 

3.2. Port of Antwerp-Bruges verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

 

4. Bron van de persoonsgegevens

 

4.1. Haven van Antwerpen-Brugge verwerkt enkel persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk:

 • de Kruispuntbank Voertuigen van het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid: alle relevante voertuigeigenschappen (bouwjaar, euro-norm, brandstof-type,…) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
   

Die worden gecombineerd met:
 

 • Dataset uit de Remote Sensing-campagne: de meetresultaten met en zonder locatie, time-stamp en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
 • CarPass- gebruiksdata (km-stand afgelopen jaren) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
   

5. Doeleinden voor gegevensverwerking
 

5.1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
 

 • De technische gegevens achter de opgevraagde nummerplaat worden, samen met de vanop afstand gemeten emissie van het voertuig, gebruikt om na te gaan of het betreffende voertuig voldoet aan de emissienorm waarmee het in het verkeer is gebracht.
 • De persoonsgegevens, die meekomen met de opgevraagde technische gegevens, worden niet gebruikt: zie hoger.
   

5.2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk:
 

Transport & Mobility Leuven, die de technische gegevens verwerkt in opdracht van Port of Antwerp-Bruges, en de meegekomen persoonsgegevens onmiddellijk vernietigt.

 

5.3. Port of Antwerp-Bruges maakt met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluit met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Port of Antwerp-Bruges kiest enkel verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en -bescherming.

 

6. Rechtsgrond voor de verwerking

 

6.1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:
 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang met name het verbeteren van de heersende luchtkwaliteit in en rond de haven van Antwerpen.


Dit gebeurt door het inventariseren van de reële emissieprestatie van het voertuigenpark dat er in en rond rijdt, en door het verbaliseren en tot onmiddellijk herstel dwingen van voertuigeigenaars die door handhavende instanties worden onderschept, nadat via remote sensing een overmatige emissie door hun voertuig is vastgesteld.

 

7. Bewaartermijn
 

Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 5 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.
 

Concreet worden die gegevens maximaal voor de looptijd van het project bewaard, d.w.z. in principe uiterlijk een half jaar na het verkrijgen ervan.
 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.
 

8. Jouw rechten als betrokkene

 

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerpbruges.com. Port of Antwerp-Bruges zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan je zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 

 1. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer Port of Antwerp-Bruges zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang/openbaar gezag. Je dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Port of Antwerp-Bruges zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

   
 2. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Port of Antwerp-Bruges zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Port of Antwerp-Bruges zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

   
 3. Je hebt het recht om van Port of Antwerp-Bruges onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.

   
 4. Je hebt het recht van Port of Antwerp-Bruges zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Port of Antwerp-Bruges is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

  Wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je Port of Antwerp-Bruges hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

  Port of Antwerp-Bruges kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

   
 5. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer Port of Antwerp-Bruges de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die Port of Antwerp-Bruges aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

  In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

   
 6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan Port of Antwerp-Bruges hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

   
 7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Meest gezocht