Privacyverklaring: Remote sensing

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens
 

Datum laatste update: 23 augustus 2022
 

Haven van Antwerpen-Brugge NV van Publiek Recht (hierna "Port of Antwerp-Bruges", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”, “je/jou” of “jouw”). 


Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parl ement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel “GDPR”) met inbegrip van enige toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR (hierna gezamenlijk “Toepasselijke Privacywetgeving”). 

 

Deze kennisgeving over de verwerking van jouw persoonsgegevens (hierna “privacyverklaring”) werd opgemaakt om jou duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

 

Gelieve dit document dan ook grondig na te lezen en ons bij vragen te contacteren via de contactgegevens in titel 9 hieronder.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van volgende categorieën betrokkenen:

 • De eigenaars van de personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens en autobussen die voorbij een remote sensing detector passeren en wier nummerplaat geregistreerd wordt.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

2.1 De verantwoordelijke voor deze verwerking is Port of Antwerp-Bruges.

 

2.2 De Data Protection Officer van Port of Antwerp-Bruges kan je bereiken via dpo@portofantwerpbruges.com.

3. Overzicht van de verwerking ((Persoons)gegevens, doeleinde, rechtsgrond)

Er worden enkel technische gegevens verzameld, zoals exhaustief aangegeven in onderstaande tabel.

 

Doordat aan elke nummerplaat niet alleen technische, maar ook persoonsgegevens van de voertuigeigenaar gekoppeld zijn, is het in theorie mogelijk om persoonsgegevens op te vragen. Om dat te vermijden, en om te voldoen aan de GDP-wetgeving, nemen we specifieke maatregelen bij het kruisen van de verschillende datasets. De combinatie van locatie, tijdstip en voertuiggegevens geven mogelijk aanleiding tot specifieke identificatie, wat een verwerking van persoonsgegevens zou uitmaken die onderworpen is aan de regels uit GDPR. We werken daarom met verschillende data-tabellen die gekruist kunnen worden met verschillende unieke "identifiers", maar nooit met alle "identifiers", waardoor anonimiteit gegarandeerd blijft:

 • Dataset uit de Remote Sensing-campagne: de meetresultaten met en zonder locatie, time-stamp en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
 • DIV voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)
 • CarPass: gebruiksdata (km-stand afgelopen jaren) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat)

 

Waar nodig voor de analyse, werken we met "dubbel-blind" kruising van de noodzakelijke gegevens, door met een uniek token te werken dat de combinatie van locatie, time-stamp en voertuig-identifier anonimiseert. De analyses gebeuren dan enkel met de data-velden die relevant zijn voor de analyse, waarbij de unieke identifiers onbekend zijn.

 

Met andere woorden, de initiële data-verwerking die Transpor & Mobility Leuven doet in opdracht van Port of Antwerp-Bruges (en waarvoor er een verwerkingsovereenkomst gesloten is tussen TML en Port of Antwerp-Bruges), zal ervoor zorgen dat de verwerkte data voor de analyse, die deels wordt uitgevoerd door subcontractor ICCT en deels door TML, niet meer privacy-gevoelig is.

 

Tot slot: om ervoor te zorgen dat de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (m.a.w. dat er op geen enkel ogenblik meer de mogelijkheid bestaat om bepaalde gegevens terug te 'herstellen', omdat niemand nog de sleutel in handen heeft), wordt de hash niet meegegeven met de processed data aan subcontractor ICCT.

Persoonsgegevens

KarakteristiekVoorbeeld
Date of first registration (month and year only)05/2017
Vehicle typePassenger car, light-commercial, bus, truck, motorcycle, etc.
Vehicle UNECE CategoryM1, N1 class II, M3, etc.
Purposetaxi, ambulance, etc.
Number of seats5, 45, etc.
Fuel typediesel, gasoline, ethanol, gas
StandardEuro 4, Euro 6b, Euro 6d-TEMP
ManufacturerFAW, Volkswagen
Engine displacementcm3 (cubic centimeter)
Number of cylinders3, 4, 6, etc.
Type-approval CO2 or fuel consumption4/km or l/100km
Model nameVita, Golf
Model year2017
Maximum powerkW
Mass in running orderkg
Technical permissible masskg
Mileagekm
Emissions controlThree-way catalyst, Diesel Particulate filter
Powertrain technologyInternal combustion engine, Hybrid, Plug-in hybrids, Battery electric
VINJH4KA3150JC014805

Doeleinde

 • De technische gegevens achter de opgevraagde nummerplaat worden, samen met de vanop afstand gemeten emissie van het voertuig, gebruikt om na te gaan of het betreffende voertuig voldoet aan de emissienorm waarmee het in verkeer is gebracht.
 • De persoonsgegevens, die meekomen met de opgevraagde technische gegevens, worden niet gebruikt: zie "4. Bron van de persoonsgegevens".

Rechtsgrond

De verwerking os noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, met name het verbeteren van de heersende luchtkwaliteit in en rond de haven van Antwerpen. Dit gebeurt door het inventariseren van de reële emissieprestatie van het voertuigenpark dat er in en rond rijdt, en door het verbaliseren van voertuigeigenaars die door handhavende instanties worden onderschept, nadat via remote sensing een overmatige emissie door hun voertuig is vastgesteld.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens een contractuele of een wettelijke verplichting uitmaakt en de gegevens door de betrokkene verstrekt moet worden, is de betrokkene verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken.

4. Bron van de persoonsgegevens

4.1 Port of Antwerp-Bruges verwerkt enkel persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk:

 • de Kruispuntbank Voertuigen van het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid: alle relevante voertuigeigenschappen (bouwjaar, euro-norm, brandstoftype, ...) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat).

 

Die worden gecombineerd met:

 • dataset uit de Remote Sensing-campagne: de meetresultaten met en zonder locatie, time-stamp en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat),
 • Car Pass-gebruiksdata (km-afstand afgelopen jaren) en voertuig-identifier (VIN/nummerplaat).

5. Categporieën Ontvangers

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met:

 

5.1 Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk Transport é Mobility Leuven, dat de technische gegevens verwerkt in opdracht van Port of Antwerp-Bruges, en de meegekomen persoonsgegevens onmiddellijk vernietigt.

 

5.2 Port of Antwerp-Bruges maakt met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluit met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereeknomst af. Port of Antwerp-Bruges kiest enkel verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en -bescherming.

6. Internationale doorgifte.

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd buiten de Europese Economische ruimte.

 

Als je meer informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com.

7. Bewaartermijn

7.1 Port of Antwerp-Bruges zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in titel 3 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden. Concreet worden die gegevens maximaal voor de looptijd van het project bewaard, d.w.z. in principe uiterlijk een half jaar na het verkrijgen ervan.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht bij dpo@portofantwerpbruges.com.

8. Jouw rechten als betrokkene

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan je de volgende rechten uitoefenen (indien en voor zover van toepassing):

 • Je kan toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over jou hebben verwerkt.
 • Je kan ook vragen dat jouw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te wissen.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of om de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens verzoeken.
 • Je kan ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met Port of Antwerp-Bruges op het onderstaande adres of door de uitschrijflink te gebruiken in elke direct mailing communicatie.
 • Als we jouw persoonsgegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken, kan je jouw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@portofantwerpbruges.com. We zullen uw verzoek afhandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

 

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9. Contactgegevens.

Port of Antwerp-Bruges is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Je kan contact met ons opnemen via dpo@portofantwerpbruges.com.

 

Contactgegevens Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO): dpo@portofantwerpbruges.com.

10. Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Meest gezocht