Herinrichting Oosterweeleiland Antwerpen

Het Oosterweeleiland in Antwerpen ondergaat binnen enkele jaren een grondige herinrichting. Een vernieuwing van de structuur en optimalisatie van de verkeersstromen maakt het Oosterweeleiland efficiënter en verkeersveiliger.

Veilig en vlot voor binnenvaart, spoor- en wegverkeer

De Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zijn op het einde van hun levensduur en aan vervanging toe. Port of Antwerp-Bruges wil van deze gelegenheid gebruik maken om behalve het vervangen van deze bruggen ook de doorstroming en verkeersveiligheid op de hoofdassen van het Oosterweeleiland te verbeteren. Het is de bedoeling om de transitie naar een vlot en veilig weg- en spoorverkeer, alsook een onbelemmerde doorvaart voor de binnenvaart doelgericht in te zetten.

 

Het doel van dit project is de herontwikkeling van diverse verkeersinfrastructuur in de noord-zuidas van het Oosterweeleiland om een oplossing te bieden aan huidige problemen (mobiliteit, verkeersveiligheid en verouderde infrastructuur) en toekomstige uitdagingen.

Impact op bedrijven

De realisatie van het project zal een herinrichting van het Oosterweeleiland met zich meebrengen. In het kader daarvan zullen we persoonlijk contact opnemen met alle rechtstreeks betrokken concessionarissen en stakeholders.

Oosterweeleiland

Voortraject

In de periode 2020-2021 toetsten we in totaal 22 mogelijke verbeteringsscenario's af tegen een referentiescenario met gelijkaardige exemplaren van de Wilmarsdonk- en Oosterweelbrug zoals die vandaag bestaan. Na een vergelijking in functie van hinder en wachttijden voor wegverkeerspoorverkeer en binnenvaart, veiligheid en budget legden we een voorkeursscenario vast. Eind 2021 startten we in samenwerking met het studiebureau Sweco en Infrabel met de detailuitwerking van dit voorkeursscenario.

 

Naar aanleiding van de huidige economische omstandigheden bleek midden 2022 dat de nodige investeringskosten voor het uitvoeren van het voorkeursscenario dusdanig gestegen waren, dat de realisatie ervan niet langer haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar was. In de zomer van 2022 herbekeken we daarom de scope en stelden we de uitgangspunten voor verdere uitwerking bij.

Wat verandert er concreet?

Vanaf oktober 2022 tot eind 2024 zetten we de detailstudie met inbegrip van het vergunningentraject en de aanbestedingsprocedure verder. Hierbij maken we gebruik van innovatieve duurzaamheidsprincipes in zowel het ontwerp als de uitvoering met het oog op een ecologische haven.

Kaart met het voorkeurscenario voor de herinrichting van het Oosterweeleiland.

Twee spoorbruggen

Twee beweegbare bruggen voor spoorverkeer vervangen de Wilmarsdonkbrug. Tijdens de bouw van de Oosterweelbrug zullen deze het wegverkeer omleiden. Om het binnenvaartverkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zullen deze bruggen enkel voor een treinpassage neergelaten worden.

Nieuw tracé voor spoor

Het spoorverkeer krijgt ten noorden van de Wilmardonksteenweg een nieuw tracé. Direct ten zuiden van de Wilmarsdonkbruggen zullen de sporen afbuigen naar het oosten (over terrein Vollers) en via een onderdoorgang onder het talud aansluiten op het bestaande spoornet.

Gescheiden spoor- en wegverkeer

De bestaande Oosterweelsteenweg blijft de hoofdas voor wegverkeer. De fietspaden zullen daarbij voldoen aan de normen van vandaag. Hiervoor volgen we de procedure start- en projectnota.

 

De spoorinterferenties met wegverkeer aan de noordzijde van het eiland verdwijnen. De spoorovergangen ter hoogte van de Noordkasteelbruggen en de voormalige scheepvaartpolitie blijven voorlopig ongewijzigd.

 

De Noordkasteelbruggen, blijven in de huidige staat behouden. Beide bruggen blijven toegankelijk voor spoor- en wegverkeer.

Vaste brug voor wegverkeer, vlotte doorgang binnenvaart

De Oosterweelbrug wordt een verhoogde vaste overrijdbare brug voor het wegverkeer. De hoogte van de brug moet hoge beladen binnenvaartschepen toelaten om ongehinderd door te varen.

 

Het talud aan de noordkant komt over het bestaande tracé van de Oosterweelsteenweg tussen de Oosterweelbrug en de Vosseschijnstraat.

 

Het talud aan de zuidkant van de brug komt over het bestaande tracé van de bestaande Oosterweelsteenweg tussen de Oosterweelbrug en de Wilmarsdonksteenweg. De aansluitingen van de Vrieskaai en de Schenkeldijk op de Oosterweelsteenweg verdwijnen. Ter vervanging komt er een nieuwe verbinding met het oostelijke deel van het eiland in het verlengde van de Wilmarsdonksteenweg.

Dit vind je misschien ook interessant